nieuws

In Limburg geen verdere daling woningproduktie

bouwbreed

Na een periode van daling vertoont de woningproduktie in Limburg weer een zekere stabilisering, terwijl ook weer meer gebouwd wordt in stedelijke gemeenten. Dit blijkt uit het door Gedeputeerde Staten uitgebrachte verslag van het in 1993 gevoerde ruimtelijke beleid.

Vorig jaar werden 5291 woningen aan de bestaande voorraad toegevoegd. Ter vergelijking: in 1992 waren dat er 5200 en in 1991 nog 5030. Toch blijft de produktie in 1993 nog ver onder die van 1990 en 1989, toen respectievelijk 6200 en 7200 woningen gebouwd werden.

Volgens GS bedroeg de totale toename van de woningvoorraad in de periode 1989 tot en met 1993 ongeveer 28900 woningen. De op grond van woningbehoefteprognoses bepaalde volkshuisvestingstaakstelling voor Limburg omvatte 29100 woningen: “toename en taakstelling zijn dus nagenoeg met elkaar in evenwicht”.

De ontwikkeling in de woningproduktie geven GS verder aanleiding te concluderen dat “het gewenste spreidingsbeleid nog niet volledig gerealiseerd is”. In de achterliggende jaren bleken vooral plattelandsgemeenten veel meer woningen te hebben gebouwd dan feitelijk noodzakelijk voor opvang van de eigen woningbehoefte. Dat ging ten koste van de woningproduktie in de stedelijke centra.

Voor de provincie was dat aanleiding maatregelen te nemen teneinde het verstedelijkingsbeleid overeind te houden. Die aanpak lijkt vruchten af te werpen, want GS geven aan dat “de afstand tussen de feitelijke ontwikkeling en de gewenste ontwikkeling geleidelijk kleiner wordt”.

Voor de stedelijke gemeenten wordt zelfs een nog gunstiger ontwikkeling verwacht: “op grond van een inventarisatie van in aanbouw zijnde en in aanbouw te nemen woningen mag worden afgeleid dat in 1994 de negatieve trend in gunstige zin zal ombuigen”.

Bedrijventerreinen

Hoewel 1993 voor de Limburgse bedrijven economisch gezien een moeilijk jaar was, werd er toch meer aan bedrijventerreinen uitgegeven. De totale uitgifte bedroeg vorig jaar 95 ha, hetgeen ten opzichte van het jaar ervoor een toename met 12 ha betekent. Het niveau van uitgifte van locaties voor kantorenbouw was echter gering.

Een blijvend punt van aandacht en zorg blijft het tekort aan bedrijventerreinen in het stedelijk gebied van Roermond. Een nieuw punt van zorg is volgens GS het tekort aan terreinen voor logistieke en hieraan gelieerde produktievestigingen ten behoeve van de functie van Venlo als logistiek knooppunt. “We zetten ons in om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de gewenste omvang en situering van de nieuwe terreinen”, aldus GS.

Artikel 19

Het in 1992 ingevoerde beleid om de toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening door gemeenten aan banden te leggen, sorteert volgens GS effect. Zij kondigden dat jaar een aantal maatregelen af om het aantal oneigenlijke anticipaties te verminderen. Het aantal verklaringen van geen bezwaar is daardoor in 1993 opnieuw afgenomen. In toenemende mate worden nu door gemeenten aanvragen ingediend die via de zogenaamde verkorte procedure ke worden afgehandeld.

Opvallend noemen GS het in dit verband dat “het opstellen van actuele beleidsgerichte bestemmingsplannen voor veel gemeenten een hoge prioriteit heeft. Verrassend veel gemeenten werken nu met een -in overleg met de provincie opgesteld- bestemmingsplanprogramma voor bijvoorbeeld vijf jaar”.

Reageer op dit artikel