nieuws

In 1995 bouw 100 extra woningen in Limburg

bouwbreed

De gemeenten Maasbracht, Maastricht, Sittard, Stein en Venlo krijgen volgend jaar van de provincie Limburg extra budgetten voor de bouw van totaal honderd woningen. Van de budgetten voor kopkosten in bestaand stedelijke gebied wordt 90% toegewezen aan poen in Vinex-stadsgewesten, de resterende 10% zal worden ingezet voor binnenstedelijke woningbouwlocaties in Midden-Limburg.

Dit blijkt uit het door gedeputeerde staten van Limburg vastgestelde ‘verdeeladvies voor het woningbouwprogramma Limburgse gemeenten 1995-1998’. Dat is gebaseerd op een brief van staatssecretaris Heerma. Volgens GS bedragen de

totaalbudgetten voor de

Limburgse woningbouw respectievelijk – 11456000 (1995), – 12774000 (1996), – 12813000 (1997) en – 12091000 (1998).

Opvallend is dat voor die gehele periode door staatssecretaris Heerma geen aantallen/budgetten zijn toegekend voor de sociale sector. “Dit houdt verband met het streven van het rijk naar een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad”, aldus GS, die erop wijzen dat vanuit de Limburgse gemeenten een grote vraag is naar sociale woningen.

Voor de middeldure sector (stichtingskosten van – 154000 tot – 220000) komt gemiddeld – 5000 premie beschikbaar voor uitbreiding en vervanging. verdeeld over de jaren 1995, 1996, 1997 en 1998 gaat het om respectievelijk 1433, 1686, 1673 en 1536 woningen.

Voor kopkosten komt gemiddeld – 5500 beschikbaar voor de volgende aantallen woningen: 144 (1995), 156 (1996), 180 (1997) en 180 (1998). Ten behoeve van ingrijpende voorzieningen is – 19000 per woning beschikbaar voor jaarlijks 143 woningen.

Beleidsmarge

In het verdeeladvies houden GS rekening met een beleidsmarge voor specifieke beleidselementen: problemen die de draagkracht van een regio te boven gaan. Die marge is vastgesteld op totaal honderd woningen en heeft slechts betrekking op 1995. Een aantal gemeenten heeft een verzoek ingediend voor extra budgetten. Bergen wil een woonzorgpo van 25 woningen realiseren, maar GS wijzen extra budget hiervoor af. Dit po moet in regionaal verband worden aangepakt.

Met de gemeente Maasbracht zijn eerder dit jaar op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt voor extra bouw van vijftien woningen (gesubsidieerd en ongesubsidieerd) voor huisvesting van binnenvaartschippers. Maar GS zeggen nu slechts zes woningen toe, omdat “de door de gemeente toegezegde onderbouwing van het aantal van vijftien woningen ontbreekt”. Maastricht krijgt extra geld voor bouw van vijf woningen ten behoeve van woonwagenbewoners en 35 woningen voor studentenhuisvesting. De gemeenten Sittard en Stein mogen respectievelijk elf en zes woningen extra bouwen voor woonwagenbewoners.

Venlo

Venlo krijgt van GS het meeste extra geld en wel voor de bouw van nog eens 37 woningen. Dit om de voortgang van realisering van de eerste fase van de grote woningbouwlocatie Venlo-Centrum-Zuid te garanderen. In die fase zijn namelijk naast vrije sectorwoningen ook veel gesubsidieerde woningen gepland:

“Met het in omvang afgenomen gesubsidieerde programma wordt het moeilijk om de voorziene aantallen woningen binnen de looptijd van de eerste fase realiseren. Een extra stimulans voor Venlo is dan ook wenselijk.”

Reageer op dit artikel