nieuws

HSL in Zuid-Holland niet ten koste van natuur

bouwbreed

De Zuidhollandse Milieufederatie vindt de reactie van Gedeputeerde Staten op de Hogesnelheidslijn veel te lijdzaam en te volgzaam. De onderbouwing van het collegevoorstel, aanvullende maatregelen inzake de punten waar Rijkswaterstaat zelf al aangeeft niet helemaal tevreden te zijn met het voorgestelde trace, is daarbij onvoldoende.

Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland ging tevens voorbij aan een recente studie van de TU Delft. De TU Delft voerde recent een studie uit naar het trace van de HSL in opdracht van de gemeenten in de Haagse en Leidse regio’s. Daaruit blijkt dat na enkele aanpassingen het bestaande spoor een deugdelijk alternatief vormt.

GS namen het onderzoek evenwel niet mee in hun voorstel. De Milieufederatie vraagt de statenleden hun verantwoordelijkheid voor natuur, landschap en woonkwaliteit te nemen en zich (nog) niet te binden aan het collegestandpunt over de HSL. Het college van GS zou teveel hebben gekeken naar de doelstellingen van het verkeer en daardoor te weinig oog hebben gehad voor andere aspecten.

Uitgaande van de integrale beschikbaarheid van vier sporen, een tunnel bij Delft en gedeeltelijke aanwezigheid van zes sporen biedt het bestaande trace tussen Amsterdam en Rotterdam genoeg mogelijkheden voor de HSL.

Criteria

Volgens de Zuidhollandse Milieufederatie moet een afzonderlijk HSL-trace ten noorden van Rotterdam worden afgewezen. Het trace dat zuidelijk van Rotterdam het Develgebied en de Hoeksche Waard doorkruist vergt een nader onderzoek naar bijvoorbeeld verdergaande ondertunneling. De organisatie wil de nieuwe HSL-nota en het voorstel van GS toetsen aan de criteria ‘beperking van het gebruik van de milieuruimte’, ‘natuur’ en ‘omgevingskwaliteit’. Zonder de sturing van een aanvullend beleid komt er geen garantie voor een vermindering van het verkeer en dus van de uitstoot van vervuilende stoffen. De HSL geeft op zichzelf geen milieuvoordeel. Doorsnijding van de ecologische hoofdstructuur in het Groene Hart en zuidelijk van Rotterdam betekent een verdere afname van natuurwaarden. Nieuwe doorsnijdingen van woon- en recreatiegebieden in deze gebieden laten de geluidhinder stijgen en verslechteren mede daardoor de kwaliteit van het wonen en recreeren.

Reageer op dit artikel