nieuws

Goed ‘Handboek metalen gevels en daken’ slecht verpakt

bouwbreed Premium

Ten HagenStam Uitgevers in Den Haag heeft een omvangrijk werk ‘Handboek voor duurzame metalen gevels en daken’ uitgegeven. Het boekwerk is breed opgezet en behandelt alle belangrijke aspecten van dit soort bekledingen vanaf de initiatieffase tot en met het onderhoud. Over de ‘verpakking’ van al die informatie zijn we minder tevreden.

Om een overdaad aan informatie te voorkomen zijn er volgens de schrijvers grenzen gesteld aan de diepgang van de behandelde onderwerpen. Een tweede grens is gesteld bij de aanduiding ‘metalen gevels en daken’. Het handboek behandelt derhalve uitsluitend de toepassing van plaatvormige aluminium en stalen elementen in gevel- en dakconstructies.

Bij aansluitdetails op gevel- en dakelementen van een ander materiaal, beglazingen en dergelijke, wordt uitsluitend de aansluiting van de behandelde elementen op de materiaalvreemde elementen behandeld, zonder op deze laatste nader in te gaan. Ook de toepassing binnen andere gevelsystemen zoals vliesgevels vallen buiten dit bestek. Voorts is het ontwerp zelf buiten beschouwing gebleven. Men heeft zich beperkt tot de feitelijke toepassing, vrij door de architect in te passen in zijn ontwerp.

In kleur

In het ‘boekwerk’ zijn fraaie voorbeelden gegeven van toepassingen in kleur van metalen gevels en daken. Programma’s van eisen zijn opgesteld ten aanzien van de functionaliteit en de techniek waaraan moet worden voldaan.

Daarbij ontkomt men toch niet aan een diepgaande benadering door middel van formules, berekeningen en grafieken. Diep wordt vervolgens ingegaan op de uitvoering, onderhoud en inspectie van de metalen daken en gevels. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan staalplaat-betonvloeren, dat wil zeggen betonvloeren op staal.

Een literatuurlijst en dergelijke ontbreken niet.

Het werk is bestemd voor de opdrachtgever, de architect en constructeur, de aannemer, bouw- en woningtoezicht, kortom voor iedereen in de bouw, die met dit soort gevels en daken heeft te maken.

Het boekwerk is tot stand gekomen dankzij de inspanning en financiele steun van belanghebbende sponsors. Het is ook jammer dat een dergelijk omvangrijk werk pas nu verschijnt aangezien de techniek van het bekleden van industriele poen met vlakke metalen plaatmaterialen al sinds 1955 in Nederland plaatsvindt.

Aan de andere kant geldt beter laat dan nooit. Een voordeel is wel dat de laatste stand van techniek is meegenomen.

Verpakking

Alle informatie is samengebracht in een van een overmaatse omslag voorziene ordner waar wij een veel te raadplegen handboek liever ingebonden hadden gezien.

Een ordner is toch meer bedoeld voor losbladige systemen, die worden aangevuld of uitgebreid. Als deze leidraad veelvuldig bij het werk wordt gebruikt, is het niet denkbeeldig dat losse bladzijden verloren gaan. Die vrees is groter dan het mogelijke voordeel van dit opbergsysteem, n.l. dat eenvoudig bladzijden zijn uit te nemen en nieuwe informatie zou ke worden toegevoegd.

Het handboek is te bestellen bij ten Hagen Stam Uitgevers in Den Haag, tel. 070-3569100.

Reageer op dit artikel