nieuws

Gemeenten stellen eisen in ruil voor medewerking aan bouwplannen Bouwondernemers klagen over prijsvoorschriften

bouwbreed

De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) ontvangt steeds meer klachten over gemeenten die hun medewerking aan de realisatie van ongesubsidieerde woningbouwplannen laten afhangen van de prijsklasse waarin de woningen worden gerealiseerd. Volgens de bouwondernemers zijn deze prijsvoorschriften in strijd met het rijksbeleid. Zij hebben dan ook bij minister Wijers van Economische Zaken aangedrongen op maatregelen.

In een brief aan Wijers wijst voorzitter ing. J. Kuiper van de NVB erop dat de medewerking van gemeenten voor de bouwondernemers/poontwikkelaars zeer belangrijk is om een bouwplan te ke realiseren. Zij verlenen immers de noodzakelijke vergunningen en passen indien nodig het bestemmingsplan aan. De laatste tijd bereiken de NVB echter klachten van bouwbedrijven dat gemeenten voorwaarden stellen aan hun medewerking.

Overigens kan mr. F.A.H. Nuss, algemeen secretaris van de NVB niet aangeven hoeveel klachten uit welke gemeenten zijn ontvangen. “Het verschijnsel is niet te kwantificeren. In de contacten met de lidbedrijven is het een veel gehoord bezwaar.”

Prijsklassen

De voorwaarden die de gemeenten stellen hebben betrekking op de prijsklassen waarin woningen worden gerealiseerd. De organisatie zegt er nog begrip voor te hebben als dergelijke prijsvoorschriften door gemeenten worden gesteld voor gesubsidieerde woningen, zij het dat daarbij wordt opgemerkt dat dit een taak is van het rijk, meer specifiek van het ministerie van VROM.

Geen begrip

De NVB toont echter geen begrip voor gemeenten die prijsvoorschriften aan bouwondernemers stellen, terwijl zij woningen in de vrije sector willen realiseren, zeker wanneer deze worden gebouwd op grond, die van particulieren is verworven.

“Voor zover ons bekend is er geen ander produkt dat op de vrije markt tot stand komt en waarbij de overheid de prijs vaststelt. Deze handelwijze is volgens ons in strijd met ons economisch stelsel, waar prijsvorming ontstaat op basis van het principe van vraag en aanbod.”

Ook zijn de prijsvoorschriften in strijd met het rijksbeleid. Immers, er worden door de rijksoverheid pas prijsvoorschriften gesteld “in zeer excessieve gevallen en onder zeer bijzondere omstandigheden. Een prijsbeheersing ten aanzien van het onroerend goed behoort hier niet toe.”

‘Verwerpelijk’

Daarnaast is uit juridisch oogpunt sprake van een “verwerpelijke situatie.” In de eerste plaats mag de overheid niet te ver gaan in het opleggen van privaatrechtelijke voorwaarden. Bovendien zijn veel juristen van mening dat een lagere overheid niet die onderwerpen mag regelen die via het publiekrecht zijn voorbehouden aan een hogere overheid. Daar is in dit geval sprake van omdat het ministerie van EZ over de prijsbeheersing gaat.

Oneigenlijk gebruik

Ten slotte is hier sprake van oneigenlijk gebruik van het privaatrecht. “Vanwege de dominante positie die gemeenten innemen, is hun medewerking voor de realisatie van bouwpoen onontbeerlijk. Het stellen van prijsvoorschriften kan dan al snel gezien worden als misbruik van omstandigheden en het handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid.”

Voorzitter Kuiper dringt in zijn brief aan op maatregelen. “Wij vrezen anders dat dit verschijnsel meer en meer zal toenemen.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt van een ‘wollige discussie’ en beraadt zich nog op een reactie.

Reageer op dit artikel