nieuws

Details van de huurverhoging

bouwbreed

Uit de jongste huurenquete van het CBS kan worden afgeleid op welke woningen het accent lag bij de huurverhogingen onder het nieuwe systeem van de z.g. huursombenadering. Dat blijken niet alleen de jongste en de grootste woningen te zijn geweest.

Uit de veelheid van cijfers die het CBS over dit onderwerp heeft gepubliceerd, zullen we hier een greep doen uit de frequentieverdelingen naar enkele kenmerken van de woningen. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de 1-punts klassen van het CBS tot enkele grotere klassen samengevoegd.

Om de huurverhogingen in 1993 in hun historische context te plaatsen zijn die van voorafgaande jaren in tabel 1 op een rijtje gezet. Tot 1991 gold nog een trendmatige huurverhoging van 3%, daarna was de trend 5,5%. In de tabel is de sprong duidelijk te zien. In 1989 werd nog voor 7,6% van de woningen een huurverlaging doorgevoerd, dan wel een verhoging van minder dan 0,5%. In 1993 gebeurde dat nog maar bij ruim 4% van de woningen. Een huurverhoging met 7,5% of meer viel in 1989 aan 4% van de woningen ten deel; in 1993 was dat met bijna 6% het geval. Dat was dan nog bescheiden na de hoge percentages die hierbij in 1991 en 1992 werden genoteerd.

Men zou misschien verwachten dat het juist de jongere woningen zijn geweest, die een fikse huurverhoging kregen, maar dat blijkt niet uit de cijfers. Ook oudere woningen vielen dikwijls in de (hogere) prijzen, vaak als gevolg van renovatie of door harmonisatie ineens bij een huurderswisseling. Toch waren er ook woningen, waar de huurverhoging veel lager uitviel, zoals uit tabel 2 is af te lezen. Bij bijna 8% van de woningen was de huurverhoging minder dan 4%. Bij de jongste woningen, die van na 1978, bedroeg dat overigens toch nog 10%, bij de oudste zelfs 12%. Het waren juist de oudere naoorlogse woningen waarbij deze matige verhoging van de huren minder voorkwam. Vooral bij de woningen uit 1945-’59 kwam opmerkelijk vaak een huurverhoging van tussen 6 en 9% tot stand. Zestig procent van de woningen kreeg een verhoging van 5 tot 6% (de tevoren gebruikelijke 5,5% dus), maar bij de woningen van na 1978 betrof dat 66%. De huur van de jongere woningen komt waarschijnlijk vaker dan de oudere overeen met de kwaliteit ervan.

Aantal kamers

Kleine woningen zijn weinig populair op de woningmarkt, vooral die met een of twee kamers (hier inclusief keuken!). Driekamerwoningen zijn voor veel alleenstaanden, vooral die met een lager inkomen, toch vaak heel goed bruikbaar. Al met al zou men mogen verwachten, dat de huurverhoging voor deze woningen gemiddeld aan de lage kant zal zijn gebleven. Tot op zekere hoogte wordt deze verwachting door de cijfers bevestigd. Een matige huurverhoging (tot 4% en 4 – 5%) komt wat vaker voor dan gemiddeld. De ‘gebruikelijke’ verhoging van 5 – 6% komt echter ook vaker voor dan gemiddeld, evenals verhogingen met 9% en meer. De woningen met 6 of meer kamers vallen niet op door grote aandelen in de hogere stijgingsklassen. Woningen met 4,5 of 6,5% verhogingen komen wat vaker voor dan gemiddeld, die met 5,5% of 9 en meer procent wat minder vaak. Het lijkt er op, dat grote woningen, die waarschijnlijk ook wat jonger zijn, over het algemeen al aardig de huur doen die ze waard zijn. Afwijkende of grotere stijgingspercentages komen hierbij weinig voor.

Datzelfde blijkt het geval te zijn met de eengezinswoningen (eg-woningen). Dat is wellicht niet geheel toevallig, er zijn immers maar weinig flats met zes of meer kamers. Eg-woningen kregen in 1993 het meest van alle ‘gewoon’ 5,5% huurverhoging. In alle andere stijgingsklassen is de frequentie lager dan gemiddeld. Het omgekeerde was het geval met de meergezinswoningen. Hier was het aandeel van de woningen met 5,5% verhoging lager en de aandelen in alle andere stijgingsklassen hoger dan gemiddeld. De huren van mg-woningen worden geleidelijk uit elkaar getrokken, met als doel waarschijnlijk, dat deze beter de kwaliteitsverschillen gaan weerspiegelen. De volgende keer zullen we eens zien tot welke bedragen al deze verschillende ontwikkelingen hebben geleid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels