nieuws

In Limburg stortverbod secundaire bouwstoffen

bouwbreed

Uiterlijk in 1998 zal het in Limburg niet langer zijn toegestaan om uit de bouw afkomstig afval (inclusief verontreinigde grond), dat in aanmerking komt voor hergebruik, te storten. Ook in- en export van bouw- en sloopafval wordt verboden. Aanpak van de bodemsaneringsproblematiek wordt geintensiveerd.

Dit kondigen gedeputeerde staten aan in hun voor-ontwerp Milieubeleidsplan 1995-1998. Hergebruik van (verontreinigde) bouwstoffen wordt in de toekomst f. onder voorwaardenf. wettelijk mogelijk gemaakt. Het rijk werkt immers aan een Bouwstoffenbesluit.

Zolang dat echter nog niet is vastgesteld en geimplementeerd, zullen GS een interimbeleid voeren dat “vergaand rekening houdt met de normen van het Bouwstoffenbesluit”.

Meer gestort

Dit interimbeleid zal onder meer inhouden dat secundaire bouwstoffen (daartoe geschikte afvalstoffen, waartoe ook verontreinigde grond wordt gerekend) die in bouwwerken ke worden toegepast, in principe net meer gestort mogen worden.

“Op het moment dat hiervoor een verwijderingsstructuur is gerealiseerd (uiterlijk in 1998) zal dit uitgangspunt worden vertaald in een provinciaal stortverbod voor secundaire bouwstoffen. Voor bouw- en sloopafval (of residuen van de bewerking ervan) geldt dat toepassing alleen toegestaan is als het bewerkt is door een sorteer- of breekinstallatie”, aldus GS.

Storten van bouwafvalstoffen wordt in alle gevallen afhankelijk gesteld van goedkeuring door AVL-Sturing (provinciaal afvalverwerkingsbedrijf).

Dit orgaan bepaalt van welke stortplaats gebruik gemaakt moet worden. Doorgaans is dat de meest nabij gelegen inrichting.

Afspraken

De provincie Limburg wil met het bouwbedrijfsleven overigens keiharde afspraken maken (in de vorm van een convenant) over hergebruik van bouw- en sloopafval en het voorkomen van het ontstaan ervan (preventie).

Dit om de gestelde taakstellingen ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. Volgens GS zal dat voor bouw- en sloopafval vermoedelijk ook wel lukken. Moeilijker ligt dat echter ten aanzien van bagger- en bodemsaneringsspecie.

Voor deze soorten afval zoeken GS door toepassing van een Milieu Effect Rapportage nog naar geschikte droge en/of natte locaties.

Die zullen echter niet voor 1998 operationeel zijn.

Aangezien thans geen bergingscapaciteit meer beschikbaar is, moet er voor storten van baggerspecie een interimoplossing ge-vonden worden.

In dit verband denken GS aan storten van baggerspecie, na voorbewerking, op locaties die aangewezen zijn voor het bergen van zuiveringsslib.

Bodemsanering

Overigens beklemtonen GS voorts dat afronding van de bodemsaneringsoperatie in Limburg zeker niet voor het jaar 2015 is te verwachten. Dit door toename van het aantal gevallen van bodemvervuiling en duurder uitvallende saneringen.

In de komende planperiode willen ze daarom toe naar een verdere intensivering van aanpak van deze problematiek. In dit verband wordt ook gedacht aan toepassing van juridische dwangmiddelen om derden te bewegen tot saneringen.

Reageer op dit artikel