nieuws

Haagse wethouder gelooft in na-oorlogse wijken

bouwbreed Premium

Ondoordachte sloopplannen en een ontwikkelingsmaatschappij die op sterven na dood was. De Haagse wethouder van ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en volkshuisvesting, Peter Noordanus, zegt het niet met zoveel woorden, maar de glimlach die rond zijn lippen speelt op de suggestie dat hij het beleid van zijn voorganger met betrekking tot de na-oorlogse wijken met kromme tenen moet hebben gevolgd, spreekt boekdelen.

Peter Noordanus, sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen tevens verantwoordelijk voor de Haagse volkshuisvesting, maakt er anderzijds geen geheim van dat hij toch een andere kijk heeft op de na-oorlogse wijken in Den Haag zuidwest dan CDA-wethouder Dijkhuizen die had.

“We moeten”, zo zegt hij aan de vooravond van zijn vakantie, “elkaar niet aan gaan zitten praten dat de na-oorlogse wijken zo slecht zijn. Er is ruimte, er is veel groen en dat moeten we op de Vinex-locaties nog maar voor elkaar zien te krijgen.”

Haaks

Dat staat bijna haaks op het al jaren geleden geschetste beeld dat Zuidwest aan het verpauperen is. Vergelijkingen met de Amsterdamse Bijlmermeer gingen wellicht iets te ver, maar wanneer niet uitgekeken werd dan zal het slechts een kwestie van tijd zijn of Den Haag had ook z’n eigen Bijlmer. Noordanus is echter van mening dat uitgegaan moet worden van de kracht van het na-oorlogse stadsdeel.

Vanuit die optiek heeft hij dan ook onlangs de bezem gehaald door het concept-Integraal Uitvoeringsplan. Aan dit plan is onder aanvoering van voorganger Dijkhuizen door corporaties maar vooral ook de marktpartijen Bouwfonds Woningbouw en MBO moeizaam en jarenlang gesleuteld.

Sloop

Zoals bekend behelsde het plan onder andere de verbetering van 3800 woningen, sloop van 700 woningen, uitbreiding van de winkelvoorzieningen tot 35000m2 en het bijbouwen van 3000 overwegend duurdere koopwoningen.

Het eindbeeld dat de opstellers van het Integraal Uitvoeringsplan voor ogen hadden staan was een stadsdeel waar een flinke huurdifferentiatie is aangebracht maar waar tevens ook de monotone woonvorm (overwegend galerijflats) met eengezinswoningen is doorbroken.

De omvorming van het stadsdeel zou volgens de plannen door een ontwikkelingsmaatschappij ter hand moeten worden genomen. Het verhaal is bekend. In het nieuwe collegevoorstel dat vorige week in eerste termijn door de raadscommissie voor volkshuisvesting is behandeld, is door Noordanus flink in de plannen geschrapt.

Geen ontwikkelingsmaatschappij, het afblazen van diverse nieuwbouwplannen en het stopzetten van de voorgenomen sloop. Geen blauwdruk meer, maar een pomatige aanpak ala de stadsvernieuwing.

Gejuich

Het voorstel is door de bewoners van Zuidwest min of meer met gejuich ontvangen. Noordanus is nu ‘hun man’. De ‘verlosser’ van Zuidwest met pretlichtjes in de ogen en een grijns van oor tot oor: “Als het me alleen te doen zou zijn om te scoren, dan zou dat zelfs voor een modale politicus toch erg goedkoop zijn.” Nee, hij ziet het gewoon anders. Veel sloopplannen vond hij van begin af aan maar zo-zo. “Een voorbeeld? De woningen van een te slopen complex zijn volgens de huidige normen hartstikke groot.

De nieuwbouw die je ervoor terug zou zetten is dan per definitie minder. Zeker als je het betaalbaar wil houden. Zo’n plan noem ik dan ondoordacht. Beter is het dan om goed te renoveren.”

Noordanus zegt die twijfel ten aanzien van verschillende plannen ook bij de betrokken woningcorporaties te hebben geproefd. “En wanneer je dat dan merkt, dan is het beter om de zaak terug te draaien of af te fluiten.”

Discussie

Hij koos voor het laatste met dien verstande dat het te ver voert om te stellen dat er in Zuidwest helemaal niet meer zal worden gesloopt.

“Zeker niet. Van de 30000 woningen zijn er ruim 20000 opgeknapt. Voor nog eens 5000 woningen staan grootscheepse renovatieplannen op stapel. Dat betekent dat je over zeg 5000 woningen een goede discussie moet gaan voeren. Wat ga je doen: renoveren, opknappen of slopen? En wat zet je er dan voor terug.

Die discussie moet samen met de corporaties, marktpartijen maar vooral ook de bewoners worden gevoerd. En wordt besloten tot sloop dan moet er eerst een goed sociaal plan worden opgesteld.”

Organisatie

De organisatie daarvan moet in handen zijn van de gemeente. Hij ziet niets in een ontwikkelingsmaatschappij voor een heel traject volgens een uitgestippelde lijn.

“Ik denk dat het ook voor de marktpartijen geen zin heeft. Wat moet bij voorbeeld een MBO nou in zo’n totaal-constructie? MBO heeft alleen belang bij de ontwikkeling van de winkelvoorzieningen. Nou, wanneer je daaraan toe bent wordt die partij daar vanzelf bij betrokken. Daar heb je geen ingewikkelde en zware organisatie voor nodig.”

Geluiden uit de hoek van marktpartijen dat het werk van vier jaar nu in het water is gevallen zegt hem niet te hebben bereikt. “Hoor eens, die ontwikkelingsmaatschappij was zo dood als een pier. Het werkte niet meer. En voor wat betreft de betrokken woningcorporaties is het voor hen ook van belang dat de druk enigszins van de ketel is. Zij moeten eerst voor zichzelf duidelijk hebben hoe zij omgaan en wat zij willen met hun bezit in Zuidwest. Het moet zorgvuldig gebeuren.”

Volkshuisvestingsfonds

Een stap in de goede richting noemt hij het totstandkomen van een Volkshuisvestingsfonds. Dit fonds moet voor een belangrijk deel worden gevoed met erfpachtsgelden van de corporaties en de positieve opbrengsten van de grondexploitatie bij de realisering van de poen in Zuidwest. Daardoor, zo meent hij, is een belangrijke financiele basis voor de vernieuwing van Zuidwest gelegd.

Maar op de vraag waar die vernieuwing moet eindigen zegt hij vooralsnog het antwoord niet te weten.

“Het zijn hele prettige wijken om te wonen. Laten we er van uitgaan dat we dat ook zo proberen te houden, en waar nodig verbeteren…”

Reageer op dit artikel