nieuws

Brabant krijgt steeds meer zuiveringsslib

bouwbreed Premium

De hoeveelheid zuiveringsslib in Noord-Brabant neemt toe. De oorzaak daarvan ligt vooral in meer en betere zuivering. Defosfatering van afvalwater zorgt naar verwacht voor een toename van de hoeveelheid slib. Nieuwe technieken ke deze vergroting beperken, maar vergen in de komende jaren nog aanzienlijke investeringen.

Sanering aan de bron vermindert de last aan zware metalen in het slib. Deelontharding van drinkwater zal een verdere verbetering teweeg brengen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schrijven in de Evaluatienotitie van het Zuiveringsslibplan 1987-1992 dat hergebruik van communaal zuiveringsslib als meststof in de landbouw vanaf 1995 nauwelijks meer mogelijk is.

Voor bepaalde soorten bedrijfsslib blijft deze nuttige toepassing bestaan. Deze categorie ontmoet echter toenemende concurrentie van dierlijke mest.

Hergebruik daalde in de planperiode naar zo’n 2 procent. Compost uit zuiveringsslib wordt integraal gestort. De berging van zuiveringsslib gebeurt op IBC-stortplaatsen. Het communale slib dat daarvoor in aanmerking komt onderging eerst een voorbewerking. Het beleid schrijft berging voor in de regio waar slib als stortbaar produkt vrijkomt.

Bedrijfsslib

Het dagelijks bestuur van Noord-Brabant streeft naar een centrale en grootschalige verbranding van communaal en daarmee te vergelijken bedrijfsslib. Onderzoek moet uitwijzen welke ondernemingen hun slib ke aanbieden. De waterschappen bereiden een verbrandingsinstallatie voor met een capaciteit van 10000 ton. De installatie heeft daarmee een overcapaciteit die de waterschappen ke gebruiken voor het verbranden van het genoemde bedrijfsslib. De verwerking van bedrijfsslib dat niet met communaal slib kan worden verbrand dient specifiek beleid te komen. Zodra voldoende verbrandingscapaciteit beschikbaar is zal stort van zuiveringsslib niet meer worden toegestaan.

GS van Noord-Brabant menen dat er momenteel nog te weinig inzicht bestaat in de mogelijkheden om de hoeveel vrijkomend slib te beperken. Hetzelfde geldt voor de aard en kwaliteit van bedrijfsslib, temeer omdat er geen eenduidige interpretatie bestaat van de begrippen zuiveringsslib en processlib.

Het gezamenlijke verbranden van communaal en daarmee te vergelijken bedrijfsslib is tot op heden nog te weinig onderzocht. Be- en verwerking van specifiek bedrijfsslib en samenwerking tussen producenten voor deze activiteiten vergt aanvullende studies. Initiatieven voor de verwerking van bedrijfsslib kwamen tot nog toe onvoldoende van de grond.

Het storten van een toenemende hoeveelheid inconsistent zuiveringsslib kan tijdens de overgang van storten naar verbranden in 1996 problemen opleveren. Voorts bestaat er te weinig bewerkingscapaciteit voor bepaalde soorten bedrijfsslib.

Onderzoek

Noord-Brabants dagelijks bestuur meent ook dat er nog onvoldoende onderzoek is verricht naar de logistieke gevolgen van centrale slibverbranding. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden voor grensoverschrijdende be- en verwerking van zuiveringsslib. Niet genoeg ontwikkeld is de structuur van verwijdering voor bepaalde slibstromen.

Reageer op dit artikel