nieuws

(Bouw-)afval bij voorkeur in eigen land verwerken

bouwbreed

Afvalstoffen moeten voor hergebruik worden gereed gemaakt of definitief verwijderd in het land waar ze vrijkomen. Dat staat in de EG-verordening 259/93 inzake toezicht en controle op het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de EG. De verordening levert bedrijven die afval produceren extra regels op en geeft aan op welke manier transport van afval moet gebeuren. De brochure ‘Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen…’ *) geeft aan welke regels de ondernemer in acht moet nemen.

Een bedrijf dat afvalstoffen over de grens wil brengen moet daarvoor toestemming vragen bij de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming en eventueel ook van de landen van doorvoer en verzending. In Nederland treedt VROM op als bevoegde autoriteit. Het Internationaal Meldpunt Afvalstoffen handelt de verschillende procedures af. De toestemming hangt af van het doel van het vervoer. Zijn de afvalstoffen bestemd voor definitieve verwijdering dan is het in beginsel verboden ze over de grens te brengen, al blijven uitzonderingen mogelijk.

Lijst

Wanneer het afval bestemd is voor hergebruik, wordt gekeken naar de kleur van de lijst waarop het afval naar soort is omschreven. Transport van afval dat op de groene lijst voorkomt kan zonder vergunning plaats vinden. Voor het vervoer van afval dat voorkomt op de oranje en rode lijsten gelden bepaalde procedures. Afvalsoorten die op geen van de lijsten voorkomen vallen onder de voorwaarden van de rode lijst.

Bouwafvallen die onder het regime van de groene lijst vallen, zijn bijvoorbeeld zaagsel, resten en afval van hout. Hetzelfde geldt voor afval van pleister- of gipslagen, dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen en voor betonpuin. De oranje lijst maakt melding van afval van asfaltcement, gebruikte straatgrit en van rioolslib. Hetzelfde geldt voor afval uit verfproduktie en uit behandeld hout. De rode lijst noemt stof en vezels van asbest en keramiekvezels die dezelfde eigenschappen als asbest hebben.

Contract

Naast het doel van het transport speelt ook een rol uit welk land het afval afkomstig is en wat het land van bestemming is. Voorts moet er een contract inzake het transport aanwezig zijn. Die overeenkomst moet de verzender verplichten het afval terug te nemen als er tijdens het vervoer iets gebeurt dat met de EG-verordening in strijd is. Verder moet de ontvanger de verzender uiterlijk 180 dagen na de aankomst van het afval laten weten dat het afval op milieuhygienische wijze is verwijderd of voor hergebruik geschikt gemaakt. Vervolgens moet elk bedrijf dat afval over de grens brengt een financiele zekerheid stellen in de vorm van een borgsom of een gelijkwaardige bankgarantie. Per ton afval gaat het hier om f. 1000. In bepaalde gevallen kan een afwijkend bedrag worden gevraagd.

Op grond van de verschillende procedures ke de bevoegde autoriteiten van het land van in-, uit- of doorvoer bezwaar maken tegen het transport. Dat hangt samen met de uitgangspunten van de EG-verordening, zoals de beginsels van zelfverzorging en van nabijheid. Het eerste schrijft de verwerking van afval voor in het land waar het ontstaat en het tweede dat afval zo dicht mogelijk bij de bron moet worden verwerkt.

Papieren

Het transport kan verder in strijd zijn met afvalbeheersplannen. In Nederland gaat het dan om het meerjarenplan verwijdering gevaarlijk afval en het Tienjarenprogramma van het Afval Overlegorgaan. Een bedrijf dat toestemming voor het vervoer van afval over de grens krijgt moet vijf jaar achtereen alle papieren bewaren die met de toestemmingsprocedure samenhangen.

*) ‘Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen; regels voor de ondernemer’ is gratis te bestellen bij het Distributiecentrum VROM via 079-449449 onder vermelding van distributienummer 12779.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels