nieuws

AVBB noemt lastenverzwaring ‘onredelijk en verwerpelijk’ Wao-plannen Kok kosten bouw bijna miljard extra

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf heeft grote bezwaren tegen de wao-plannen van informateur Kok. Volgens het AVBB leidt de door Kok voorgestane premiedifferentiatie per bedrijfstak tot een “enorme toename” van de lasten voor de bouwnijverheid, met zo’n f. 900 miljoen op jaarbasis. De huidige wao-premie zal moeten worden verdubbeld. En dat betekent behalve een onverantwoorde toename van de arbeidskosten ook dat de prijs van het bouwprodukt duurder zal worden.

In zijn ‘proeve van een regeringsprogramma op hoofdlijnen’, dat begin deze week werd gepresenteerd, stelt Kok voor het nu bestaande systeem van een landelijke en uniforme wao-premie los te laten. In de plaats daarvan moet er een per bedrijfstak gedifferentieerde premie worden ingevoerd. Daar waar de instroom in de wao het hoogst is, moet de hoogste premie worden betaald. Op die manier worden bedrijven gestimuleerd iets te doen aan de arbeidsomstandigheden in hun sector en wordt het aantal wao’ers beperkt. En daardoor ke ingrepen in hoogte en duur van de uitkering achterwege blijven.

Fel tegen

Het AVBB is fel tegen premiedifferentiatie, omdat dit de bouw teveel belast. In een reactie stellen de bouwwerkgevers: “De wao-plannen van informateur Kok leiden ertoe dat geen sprake is van een algemene lastenverlichting, maar van een verschuiving van de lasten tussen de bedrijfstakken. Met andere woorden: de bouw betaalt de lastenverlichting van andere sectoren.”

De werkgevers vinden dit “onredelijk en verwerpelijk”. De bedrijfstak onderneemt immers al jaren acties om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en zo de instroom in de wao te verminderen, maar zit nu eenmaal met het gegeven dat het werk in de bouw zwaar is. En daardoor blijft het risico van arbeidsongeschiktheid altijd hoger dan in andere bedrijfstakken.

In totaal rekent het AVBB op een lastenverzwaring van f. 900 miljoen. Voor de bouw betekent dat een verdubbeling van de huidige premie en dus een forse stijging van de arbeidskosten, “met alle nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid”.

Overigens wijkt het AVBB met zijn afwijzende opstelling af van het standpunt van de werkgeversorganisaties VNO en NCW, Deze zijn juist sterk voor premiedifferentiatie.

Verdeeld

De werknemersorganisaties in de bouw zijn verdeeld over de voorstellen van Kok.

De bouw- en houtbond FNV wijst het ontwerp-regeerakkoord van de hand, omdat de bouw op onderdelen extra zwaar wordt getroffen. Ook zij voorziet minimaal een verdubbeling van de premielast, en vindt daarom dat “werknemers die kiezen voor een risicovol beroep in de bouwnijverheid hiervoor niet gestraft mogen worden via een hogere wao-premie. De bond stelt dat naar een evenwicht moet worden gezocht tussen de landelijke verevening van wao-premies en sectorale verantwoordelijkheden.”

De Hout- en Bouwbond CNV daarentegen ziet voor de bouw zowel plussen als minnen in het ‘menu’ van Kok. Deze bond is voor premiedifferentiatie, mits de aaw de basis blijft voor een zekere solidariteit tussen bedrijfstakken.

“Het is goed dat de vervuiler de rekening gepresenteerd krijgt. Dat zal werkgevers stimuleren nog meer te doen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.”

Gemiste kans

Positief is de hout- en bouwbond ook over het pleidooi van Kok voor meer infrastructuur en voor verhoging van het sociale woningbouwprogramma.

Minder te spreken is de vakbond over de aanscherping van de referte-eis. En zij noemt het “een gemiste kans” dat de door CNV en FNV voorgestelde verlaging van het btw-tarief op arbeidsintensieve diensten en produkten niet voorkomt in het rijtje maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.

Reageer op dit artikel