nieuws

Waarborgfonds ontraadt speculatief handelen Corporaties verliezen miljoenen met opties

bouwbreed Premium

Een aantal corporaties, onder meer uit Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein, is in grote problemen gekomen door te risicovol en speculatief handelen op de optiemarkt. Er zijn verliezen geleden tot f. 10 miljoen per geval. Een corporatie is een risico aangegaan van liefst f. 1 miljard. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft corporaties inmiddels per brief verzocht geen verplichtingen meer aan te gaan met betrekking tot de zogeheten risicodragende open-eind-derivaten.

Na de verzelfstandiging van de corporaties en onder invloed van de aanstaande bruteringsoperatie, is de volkshuisvesting nog meer dan voorheen een belangrijke klant geworden van de financiele wereld.

Daarbij draait het vooral om de herfinanciering van aflopende rijks- en kapitaalmarktleningen en om de belegging van het geld, dat het rijk corporaties in handen geeft om toekomstige subsidieverplichtingen af te kopen. De vraag is dan hoe een corporatie het voordeligst nieuwe verplichtingen kan aangaan en hoe uit de bruteringsoperatie het meeste financiele voordeel kan worden gehaald.

Een aantal corporaties heeft daarvoor zijn heil gezocht in de rente-derivaten, een zogeheten ‘off-balance’ instrument om rente-risico’s mee af te dekken. Dat kan op een veilige manier, met risicobeperkende rente-derivaten, maar het kan ook met risico-dragende derivaten, bijvoorbeeld door het ongedekt schrijven van opties.

Problemen

Dat laatste heeft een aantal corporaties gedaan. Zij zijn nu echter door de plotselinge stijging van de rentestand in grote problemen gekomen. Het WSW in zijn brief aan de corporaties: “In plaats van als verzekerde een premie te betalen ter afdekking van een renterisico, trad men op als verzekeraar met het open einde van het risico. Bij een verkeerde inschatting van de marktontwikkelingen werd vervolgens zware averij opgelopen.”

In een toelichting spreekt WSW-directeur P.H. van Delft van drie tot vier gevallen, waarbij telkens verliezen zijn geleden van “niet meer dan” f. 10 miljoen. Navraag in de sector zelf leert dat het in ieder geval gaat om corporaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Van Delft weet ook te vertellen dat een corporatie voor maar liefst f. 1 miljard een risico is aangegaan in de optiehandel.

Bij de advisering van in ieder geval twee corporaties is het Financieel Intermediair Bureau te Den Haag betrokken. Het gerucht gaat dat dit adviesbureau zijn clienten verkeerd heeft geadviseerd, maar E. Spaans van het FIB ontkent dat daar sprake van is. “Zij hebben juist tegen ons advies in gehandeld. Waarom? Gretigheid en niet willen investeren in zekerheid.” Het bureau heeft inmiddels zelfs het contract met de Nieuwengeinse corporatie opgezegd.

Op de vraag waar het gerucht dan vandaan komt, antwoordt Spaans dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Bank Nederlandse Gemeenten en ABN/Amro een hetze aan het voeren zijn tegen het FIB. Enerzijds omdat het bureau corporaties wegwijs en dus veel te mondig maakt in de financiele wereld, anderzijds omdat er nauwe contacten bestaan tussen FIB en buitenlandse financiers, die eveneens zeer geinteresseerd zijn in de Nederlandse markt.

Concurrentie

Potentiele concurrentie dus voor de drie financiers, die volgens Spaans nu nog vrijwel alleen de dienst uitmaken in de volkshuisvesting. “De volkshuisvesting is totaal afhankelijk van ABP, BNG en ABN/Amro.”

Overigens wordt de hetze bij het FIB niet als hinderlijk ervaren. “De te weken is er behoorlijke laster geweest, maar dat heeft ons wel veertien nieuwe klanten opgeleverd. Het is nog nooit zo goed gegaan, dus wat ons betreft mag het nog wel even doorgaan.”

Jasje

Het WSW is over de kwestie inmiddels door een aantal financiers aan zijn jasje getrokken. De financiers beschouwen de corporaties immers doorgaans als een zeer veilige belegging van hun geld, en lenen tegen relatief gunstige condities hun geld uit.

Zij zagen echter door de activiteiten van corporaties de risico’s toenemen en dreigden de condities daarop aan te passen. Reden voor het Waarborgfonds om in een brief aan de corporaties te wijzen op de averij, die een aantal collega’s heeft opgelopen, en op de gevaren van risicodragende rente-derivaten. Het bestuur heeft verder besloten dat het fonds zich niet meer borg zal stellen voor corporaties die verplichtingen met dergelijke derivaten zijn aangegaan. Volgens Van Delft waren de financiers hiermee “zeer content”. Verdere maatregelen worden niet overwogen.

Reageer op dit artikel