nieuws

Uitbreiding infrastructuur moet Peel versterken

bouwbreed

Een deel van de Peel in Noord- en Midden-Limburg kan de komende zes jaar rekenen op totaal ruim f. 41 miljoen uit Europese fondsen ter stimulering van de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied. Daar bovenop komt nog eens f. 62 miljoen van rijk, provincie en andere betrokken partijen. Het geld zal vooral aangewend worden voor investeringen in infrastructuur, bedrijfs(verzamel) en milieupoen.

Het door ‘Brussel’ aangewezen gebied omvat de gemeenten Venray (exclusief de kern), Horst, Grubbenvorst, Sevenum, Maasbree, Meijel, Helden, Nederweert, Roggel en Neer en Heythuysen.

Een analyse van sterke en zwakke punten van de regio geeft aan dat er een impuls op economisch gebied nodig is.

Een van de te nemen maatregelen behelst het stimuleren van vernieuwingen in de land- en tuinbouw. Gedacht wordt daarbij onder meer aan investeringen in gebouwen. Zo zouden de handelsaccommodaties met totaal 10000 vierkante meter en onderzoeksruimten met 6000 vierkante meter moeten worden uitgebreid.

Toerisme

Voorts zou de plattelandsinfrastructuur moeten worden versterkt. Uitbouw daarvan richt zich op het ontsluiten van kansrijke gebieden. Met name zouden voorzieningen moeten worden getroffen voor realisatie van circa 40 hectare glastuinbouw. De ruimtelijke concentratie in een projectvestigingsgebied levert voordelen op voor de tuinders. De te vestigen bedrijven zullen gebruik maken van de modernste technieken, waardoor emissies worden verminderd.

Het opwaarderen van de toeristische infrastructuur richt in de eerste plaats op “een forse inspanning ten aanzien van het aanleggen van recreatieve fietspaden”. Het gaat om 20 km fietspad en vier recreatieve routes: allemaal vrijliggend en kwalitatief hoogwaardig.

Langs de fietspaden moeten ook schuilgelegenheden, verblijfsrecratieve en dagrecreatieve voorzieningen worden gerealiseerd. In het gebied ontbreekt het vooral aan dag- en openlucht recreatieve voorzieningen buiten de poorten van de grootschalige verblijfsrecreatieve complexen.

Ook wordt gedacht aan een po voor organiseren en aanleggen van kanoroutes en 273 ligplaatsen.

Bedrijfsleven

Om de concurrentiepositie van het overige bedrijfsleven te versterken is verbetering van de ontsluitingsinfrastructuur dringend noodzakelijk. Het betreft met name de verbetering van de toegangelijkheid van belangrijke bedrijventerreinen. Die wegenaanleg zou moeten resulteren in vergroting van vestigingsmogelijkheden met circa 55 hectare.

Verder wordt gedacht aan versterking van de agrobusiness. Dat zou ke geschieden door onder meer realisering van een specifiek agro-technologisch bedrijventerrein.

Een andere maatregel betreft uitvoering van poen die een beperkte opbrengst ke genereren. Hierbij wordt gedacht aan realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen. In dat verband zou aansluiting gezocht ke worden bij het in Horst-Sevenum te stichten Bedrijfs Agrarisch Centrum (BAC).

Op milieugebied valt nog te denken aan de bouw van een varkensvleesstal die uitgerust wordt met diverse technische mogelijkheden om de NH3-emissie terug te dringen.

Reageer op dit artikel