nieuws

Toch dijkverbetering Alm en Biesbosch

bouwbreed

Het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch heeft opdracht gegeven om dijkverbetering in het Aakvlaai-gebied besteksgereed te maken. Maar gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben een dringend beroep gedaan op het waterschap om bij de uitwerking van de plannen “de uiterste soberheid te betrachten”.

Dit met het oog op de toekomstige uitvoering van het zogeheten Aakvlaai-po, een compensatie voor de watersport als gevolg van de totstandkoming van het Nationaal Park De Biesbosch.

De plannen voorzien onder meer in de aanleg van een geheel nieuwe waterkering. Maar de Kroon vernietigde in 1993 het goedkeuringsbesluit van GS voor de bestemmingsplannen voor zowel Aakvlaai-po als daarmee samenhangende nieuwe waterkering.

Om een bestuurlijke impasse te voorkomen werd een nieuwe milieu effect rapportage (mer) opgestart. Maar die procedure dreigde tot een nieuw uitstel van de dijkverbetering, die uit oogpunt van veiligheid dringend gewenst is.

Overleg met het ministerie van Landbouw leverde een compromis op en wel uitvoering van een tussen-oplossing: uitvoeren van groot onderhoud aan de bestaande waterkering, vooruitlopend op aanleg van het Aakvlaai-trace.

Doorbraak

Volgens GS is nu “een belangrijke doorbraak bereikt voor realisering van het Aakvlaai-po en daarmee de natuur-ontwikkeling in het Biesboschgebied”.

In dit verband wordt erop gewezen dat nu ook de gemeente Dussen de volledige actieve medewerking aan het Aakvlaai-po heeft toegezegd. Ook het mer-rapport is inmiddels door GS als “aanvaardbaar” beoordeeld en vastgesteld, terwijl tevens is berekend dat uitvoering van het Aakvlaai-trace plus de tussen-oplossing voor de provincie goedkoper is dan een volledige verhoging van het bestaande dijktrace.

Met het oog op realisering van de tussen-oplossing worden nu bestekken gemaakt. Die zullen binnenkort ter goedkeuring aan GS worden voorgelegd. De kosten van het werk worden geraamd op f. 2,6 miljoen. Maar GS hebben het waterschap nadrukkelijk gevraagd de kosten te beperken tot f. 2,3 miljoen. Dit gezien het feit dat het rijk bereid is tot betaling van de helft van de kosten tot een maximum van f. 1,15 miljoen. Onder de strikte voorwaarde dat als het Aakvlaai-po niet wordt gerealiseerd er een verrekening zal plaatsvinden.

Reageer op dit artikel