nieuws

Rijk is onrealistisch bezig met Vierde Nota Extra

bouwbreed Premium

De rijksoverheid is onrealistisch bezig als het gaat om de uitvoering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). Ze stelt te weinig geld beschikbaar voor de ontwikkeling van Vinex-locaties en heeft bovendien zulke “absurde” normen vastgesteld voor de bodemsanering, dat dit in de toekomst zal leiden tot “astronomisch hoge tekorten” bij het uitvoeren van de plannen.

Dat concludeert de nieuwe voorzitter van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), J.W.G. Droste, in zijn voorwoord bij het jaarverslag over 1993.

Volgens Droste is in 1993 duidelijk geworden dat het rijk nog niet in staat is gebleken de “ambitieuze Vinex-plannen” om te zetten in voldoende uitvoeringscontracten. Niet alleen de geringe bijdrage aan het rijk, maar ook het onrealistische want veel te strenge rijksbeleid voor de bodembescherming zijn er de oorzaak van dat er grote tekorten en vertragingen ontstaan bij de uitvoering van de plannen. Droste spreekt dan ook namens de ROZ de hoop uit dat “in 1994 het realisme ten aanzien van deze zaken bij het rijk zal terugkeren.”

Op het gebied van de bodemsanering zal de raad zelf erop toezien dat de uitwerking van de wet in Algemene Maatregelen van Bestuur op een realistisch niveau wordt gehouden. Overigens wordt in dit verband d dat het rijk op beleidsniveau al tot “enig realisme” is gekomen. “De stagnaties bij de ontwikkelingen van Vinex-locaties hebben het rijk doen bewegen ook hier de realiteit in aanmerking te nemen.” De gematigder houding van de rijksoverheid wordt echter teniet gedaan door de lagere overheden en met name door de landsadvocaat die de oorspronkelijke zeer strenge normstelling uitermate strikt hanteren. “Problematisch”, zo meent de raad.

Volkshuisvesting

Op het gebied van de volkshuisvesting stond 1993 voor de ROZ onder andere in het teken van de brutering in de particuliere sector en het mislukken van de onderhandelingen daarover met het rijk.

Uit de inleiding van Droste kan worden geconcludeerd dat de schuld hiervoor geheel en al bij het rijk kan worden gelegd: “Het rijk bleek uiteindelijk niet bereid een bedrag voortvloeiend uit de bedoeling van de regeling en de inhoud van de contracten te betalen, ook niet na aanzienlijke concessies van de zijde van de door de ROZ vertegenwoordigde beleggers.”

Reageer op dit artikel