nieuws

Project-managers doorgelicht op verantwoordelijkheden

bouwbreed Premium

Albert P.C. Chan van de universiteit van South Australia in Adelaide heeft een uitgebreide enquete gehouden onder departementale ambtenaren, poontwikkelaars en management-consultants naar hun opvattingen inzake de verantwoordelijkheden van de po-manager.

Die verantwoordelijkheden hebben volgens Chan betrekking op vijf werkgebieden: planning, organisatie, coordinatie, controle en motivatie van de afzonderlijke bouwpartners.

Als de vier belangrijkste factoren die deze verantwoordelijkheidsgebieden beinvloeden zijn gekozen: de verwachtingen van de opdrachtgever, de samenstelling van het bouwteam, de financiele omvang van het po en de opleiding en ervaring van de po-manager.

De uitkomst van de enquete is als volgt: de meeste tijd wordt besteed aan de coordinatie van de activiteiten van de neven- en onderaannemers en de toeleveranciers.

Op de tweede plaats komt de controle van de voortgang en van de geleverde kwaliteit.

Dan volgt de planning en werkregeling van arbeid, materiaal en materieel. Op de vierde plaats staat het organiseren, selecteren en vastleggen van de verantwoordelijkheden van de bouwteamleden. Op de te plaats komt pas het motiveren van de afzonderlijke bouwpartners.

Voorts kwam uit het cijfermateriaal naar voren dat van de invloedsfactoren op de verantwoordelijkheidsgebieden de belangrijkste waren: opleiding en ervaring, aard en omvang van het po, gevolgd door de samenstelling van het bouwteam en het belang van de opdrachtgever. De onderzoeker Chan tekent in zijn rapport ‘Responsibilities of po managers’ bij die uitslag aan dat juist het dynamische karakter van de bouwnijverheid de rol van de project-manager zo belangrijk maakt.

En succes of falen van een bouwpo hangen voor een belangrijk deel af van de bekwaamheid en de motivatie van hem.

Motivatie

En het is vervolgens die motivatie waarnaar dezelfde Albert P.C. Chan verder op onderzoek uitging. Volgens zijn rapport ‘Motivation of the po manager’ stuurde hij een enquete rond naar po-managers jonger dan 35 jaar en naar po-managers boven die leeftijd.

Voorts was ingedeeld naar minder of meer dan 15 jaar ervaring, naar het werken op poen beneden of boven 10 miljoen AU$ en naar inkomen onder of boven een bepaald bedrag.

De resultaten: op grond van de leeftijdsindeling was de grootste motiverende factor voor beide groepen de gekregen verantwoording. Bij de ‘jongeren’ volgt dan het behalen van het gestelde doel en het werk zelf. Bij de ‘ouderen’ eerst het werk zelf, gevolgd door de noodzaak van voortdurende controle.

Laag gescoord

De indeling naar ervaring geeft vrijwel dezelfde rangorde als die naar leeftijd. Ook nu scoren status en salaris laag.

Wordt gekeken naar de financiele omvang van het po dan blijkt weer vrijwel dezelfde rangorde als bij leeftijd en ervaring. Al stijgen bij kleinere poen de supervisie en de werkomstandigheden op de rangordeschaal. Ook hier scoren status en salaris laag.

Bij de vraag naar de relatie tussen motivatie en inkomen blijkt de verantwoordelijkheid weer nummer een te zijn. Bij de ‘lage’ inkomens volgt dan het werk zelf en de supervisie. Bij de ‘hogere’ inkomens staan de relaties met de bouwpartners op de tweede plaats, gevolgd door het werk zelf.

Nog een onderzoek

Chan concludeert dan ook dat de motivatie van de po-manager niet direct afhankelijk is van leeftijd, opleiding, po-grootte en inkomen. Ze blijken gemotiveerd door wat ze mogen c.q. moeten doen.

Op het Management Symposium in Trinidad waar Chan zijn resultaten bekend maakte ging dr. P. Barett van de Engelse universiteit van Salford eveneens in op de motiverende factoren van leidinggevenden in de bouw. Volgens zijn rapport ‘Motivational Profiles for Construction Professionals’ werden 683 enqueteformulieren terugontvangen van architecten, hoofdopzichters, kostendeskundigen en constructeurs. De vragen gingen over – wat verwacht men van iets- en over hoeveel men ervan ontving. Gevraagd werd naar: tevredenheid met het werk, vriendschap en respect tijdens het werk, mogelijkheid tot het ontwikkelen van bekwaamheden, salaris en andere emolumenten en samenwerking met personen met eenzelfde interesse.

Conclusie

Beide onderzoekers maken duidelijk dat verantwoordelijkheden en motivatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ten faveure van het betere, snellere, goedkoper en onderhoudsvrijer bouwen.

Reageer op dit artikel