nieuws

Platform Gemeentelijk Woningbedrijf in brief aan ‘Den Haag’: ‘Volkshuisvesting moet hoog op politieke agenda komen’

bouwbreed

De volkshuisvesting moet hoog op de politieke agenda komen. Bezuinigingen op de Individuele huursubsidie is ongewenst evenals de terugtrekking van het rijk en gemeenten uit het bestuur van het Waarborgfonds Sociale Volkshuisvesting.

Dit stelt het Platform Gemeentelijke Woningbedrijven (PGWB) in een brief aan de informateurs en fractievoorzitters van de politieke partijen.

In de brief uit het platform zijn bezorgdheid over de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. In de ogen van de PGWB is er alle reden om de volkshuisvesting de komende jaren een hoge plaats op de politieke agenda toe te kennen. “De woningnood neemt toe, in de steden concentreren zich de sociale problemen en door de afnemende subsidies dreigen veel woningen voor de groeiende groep met lagere inkomens onbereikbaar te worden.” Een gedifferentieerde samenstelling van wijken en buurten is volgens de PGWB noodzakelijk. Ook op de Vinex-locaties moet aldus het platform een substantieel deel sociale huurwoningen worden gerealiseerd.

Voorwaarde

“Objectsubsidies en locatiegebonden subsidies zijn een voorwaarde om voldoende woningen betaalbaar te houden voor de groep met de laagste inkomens. Helaas komt het voorkeursrecht voor gemeenten voor een groot aantal Vinex-locaties te laat, waardoor het rijk extra kosten zal moeten accepteren om het gewenste ruimtelijke ordeningsbeleid te realiseren.”

Met nadruk stelt het platform vast dat de politiek de komende jaren de basis van de volkshuisvesting moet verbreden. “Dat is noodzakelijk”, aldus de PGWB in de brief, “omdat sociale huurwoningen niet uitsluitend voor de laagste inkomens moeten worden bestemd. Gebeurt dat wel dan zijn de risico’s zoals gettovorming en marginalisering die daarmee ontstaan niet aanvaardbaar.”

Voorstander

Overigens zegt het platform een voorstander van het Vinex- of compacte-stad-beleid te zijn. Wel plaatst het als aantekening dat er om dit beleid te laten slagen, aantrekkelijke alternatieve hoogbouw-plannen moeten worden gemaakt op het moment dat blijkt dat de hoge dichtheden op de Vinex-locaties met de “door velen gewenste” eengezinswoningen niet haalbaar zijn. “Sociale verhuurders”, zo schrijft PGWB in de brief aan de informateurs en politieke partijen, “werken aan deze uitdaging.” Maakten de vier grote steden eerder deze bekend dat zij behoefte hebben aan een deltaplan en een ‘grote steden-minister’, het PGWB pleit voor het instellen van een Projectgroep Stedelijke Problematiek.

Een dergelijke pogroep moet zich gaan bezighouden met het aanpakken van “sociale en volkshuisvestelijke problemen” in de steden.

Net als een regelmatige financiele inventarisatie van de stadsvernieuwing wil het PGWB een meerjarige inventarisatie van de volkshuisvestingsinvesteringen. “Zo kan”, benadrukt het Platform, “zichtbaar worden wie welke bijdrage kan leveren, met name of en hoe financiele verhuurders worden ingezet.”

Huursubsidie

Naast een dergelijke inventarisatie zegt de PGWB ook de verwachting van het vorige kabinet dat de huren voor de komende jaren slechts gering zouden stijgen getoetst te willen zien in een effectrapportage. Absoluut ongewenst noemt het PGWB verdere bezuinigingen op de individuele huursubsidie. “De IHS moet als volkshuisvestingsinstrument gehandhaafd blijven. Slechts op voorwaarde dat er fiscaal een meer evenwichtige verdeling tussen huur- en kooplasten tot stand komt, is fiscalisering van de huursubsidie bespreekbaar.”

Waarborgfonds

Het Platform van Gemeentelijke Woningbedrijven is verder ook niet gelukkig met de terugtrekking van het rijk en de gemeenten uit het bestuur van het Waarborgfonds Sociale Volkshuisvesting. Het PGWB noemt dit een “ongewenste ontwikkeling” In de brief stelt het platform “uitdrukkelijk voorstander te zijn van maatschappelijke verantwoording door sociale verhuurders en een democratische controle op de bedrijven”.

Reageer op dit artikel