nieuws

NWR hekelt ‘bijrol’ realisering Vinex

bouwbreed

Er is sprake van een scheefgetrokken verhouding tussen koop- en huurwoningen. Tegenover een stimuleringsbijdrage van f. 5000 per woning staat in de koopsector per woning een fiscaal voordeel van f. 30000. Van het bouwen van huurwoningen op Vinex-locaties door corporaties dreigt dan ook niets terecht te komen.

Aldus drs. B.G.A. Kempen, algemeen directeur van de Nationale Woningraad (NWR) in een brief aan de kabinetsinformateurs Van Aardenne, Vis en De Vries.

In navolging van het Platform Gemeentelijke Woningbedrijven (PGWB) pleit ook de NWR bij de informateurs voor meer aandacht voor de volkshuisvesting.

In de brief hekelt Kempen vooral de ontwikkeling dat voor de realisering van de Vinex-locaties de corporaties, vooral door het schrappen van rijkssubsidies, een bijrol krijgen opgedrongen.

Zorgen

“Woningcorporaties hebben altijd samen met het rijk en de gemeenten een initierende rol vervuld bij het ontwikkelen en in uitvoering nemen van nieuwe grote bouwlocaties. Andere marktpartijen volgden meestal later. Van deze rol blijft”, zo merkt de algemeen NWR-directeur lichtelijk zuur op, “weinig over. Het subsidie-instrumentarium speelt bij de woningbouw op de nieuwe Vinex-locaties slechts een ondergeschikte rol. Wij hebben echter grote zorgen of deze rol door andere marktpartijen zal worden overgenomen, gelet op de risico’s die daarmee gepaard gaan.”

In dit kader zegt Kempen het maar de vraag te noemen of de sociale verhuurders in staat zullen zijn om de komende jaren vrijwel zonder subsidie in de grote bouwopgave te voorzien. “Terwijl de subsidies voor nieuwe huurwoningen worden afgebouwd, zijn de fiscale subsidies voor koopwoningen in takt gebleven. De NWR pleit voor een gelijkwaardige behandeling van de huur- en koopsector.”

Voor de Nationale Woningraad moet het glashelder zijn dat een volgend kabinet een hoge prioriteit aan de volkshuisvesting dient te geven.

“De opgaven voor de komende jaren op dit gebied zijn van grote maatschappelijke betekenis, gezien hun relatie met ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en de positie van aandachtsgroepen als ouderen en minderheden.”

Bouwgrond

Zorgen over het nijpende woningtekort, recentelijk nog met het het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en het NCIV koepel voor woningcorporaties gezamenlijk uitgesproken, zegt Kempen te blijven houden. “Het tekort loopt alsmaar op, de woningbehoefte wordt voortdurend onderschat en op de Vinex-locaties komt te weinig bouwgrond beschikbaar en stagneert de bouwproduktie.”

Reageer op dit artikel