nieuws

NVOB is tegen ‘contract compliance’ Lokale besteders moeten extra eisen correct stellen

bouwbreed

Professionele opdrachtgevers van bouwwerken op lokaal niveau (gemeenten en woningcorporaties) zouden bij hun aanbestedingen op correcte wijze extra eisen moeten stellen in verband met werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden. Dat vindt de bouwbond-FNV. Eind vorig jaar verzocht de werkgeversorganisatie NVOB gemeenten dit juist niet te doen.

De bouwbond-FNV richtte zijn oproep in een brief aan de koepels van woningcorporaties NWR en NCIV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf “omdat over steeds meer aspecten van het bouwbeleid en bouwproduktie op lokaal niveau wordt beslist”.

De bouwnijverheid zou goed af zijn als elke (professionele) aanbesteder zou handelen als ‘voorbeeldig bouwheer’, die het nakomen van cao- en wettelijke afspraken eist en streeft naar kwaliteit in brede zin, aldus de brief. Die kwaliteit behelst niet alleen het eindprodukt, maar ook de manier waarop dit eindprodukt tot stand komt, aldus de bond, die daarbij wijst op arbeidsomstandigheden, scholing, werkgelegenheid en milieu.

Zo zouden gemeenten bij aanbesteding ke eisen dat een deel van de bouwproduktie wordt gereserveerd voor de opleiding van werklozen en/of jongeren door leerlingbouwplaatsen te creeren. Maar ook kan bij aanbesteding worden bedongen dat werkgevers bij uitvoering een bepaald percentage werklozen in dienst nemen.

Principieel onjuist

Het NVOB verzocht eind oktober vorig jaar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nu juist bij zijn leden aan te dringen om wat het noemde ‘contract compliance’ tegen te gaan.

Het in bestekken stellen van voorwaarden aan bouwbedrijven noemde het NVOB geen oplossing voor knelpunten in het sociaal beleid.

Deze werkgeversorganisatie in de bouw noemde het afwentelen van problemen op bouwbedrijven “principieel onjuist”. “Bij de aanbesteding van opdrachten dienen alleen terzake doende verschillen tussen bedrijven in aanmerking te worden gebracht. Daarbij kan worden gedacht aan prijs en kwaliteit van het te maken bouwprodukt en de realisatietermijn. Dat zijn voorwaarden die in direct verband staan met de doelstelling van de opdracht.

Cao-afspraak

De bouwbond-FNV daarentegen stelt dat dergelijke aanvullende eisen tegemoet komen aan eerdere afspraken die cao-partijen in de bouw, waaronder het NVOB, hebben gemaakt.

Zo ligt er de afspraak 2000 moeilijk plaatsbare werklozen in de bedrijfstak op te nemen.

Bij de uitwerking van die overeenkomst is afgesproken “aan de VNG, corporaties, de rijksoverheid en pensioenfondsen voor te stellen dat in de uit te geven bestekken de verplichting wordt opgenomen dat 10% van de betrokken werknemers afkomstig is uit een scholings- en werkervaringspo of dat bouwpoen als leerlingbouwplaats voor deze doelgroep worden uitgevoerd.”

Bouwprocesbesluit

De bouwbond-FNV attendeert de professionele aanbesteders ook op hun verplichtingen die voortvloeien uit het Bouwprocesbesluit. Zo moeten ze de Arbeidsinspectie in kennis stellen van het plan een groot bouwwerk te laten uitvoeren.

Ook moet er voor worden gezorgd dat de verplichtingen van de uitvoerende partij, zoals de aanstelling van een coordinator in de uitvoeringsfase, schriftelijk worden geregeld. Dat schriftelijke document is de aannemingsovereenkomst.

Ook eisen met betrekking tot het milieu -bevordering van het bouwen met duurzame materialen- zouden in een bestek ke worden opgenomen.

Het NVOB vindt dat het stellen van “oneigenlijke” eisen tot een vorm van protectionisme kan leiden. “Bouwbedrijven die buiten een bepaalde regio zijn gevestigd ke bijvoorbeeld moeilijk een oplossing aandragen voor knelpunten op de regionale arbeidsmarkt, terwijl zij wel in aanmerking wensen te komen voor de opdracht.

Voorwaarden

De bouwbond-FNV is van mening dat extra eisen heel goed ke worden gesteld als de voorwaarden waaronder maar goed zijn. Zo vindt de bond dat die extra eisen duidelijk in het bestek moeten worden opgenomen, zodat iedere inschrijver ermee rekening dient te houden. Op die manier worden de extra eisen (tegen mogelijk extra kosten) uit de concurrentiesfeer gehaald.

Om protectionisme tegen te gaan mogen de eisen ook niet worden toegeschreven aan specifieke bouwbedrijven (uit een bepaalde plaats of streek of van een bepaalde eigenaar).

En extra eisen mogen uiteraard niet in strijd zijn met wet of cao.

Reageer op dit artikel