nieuws

Meningen over regelgeving duurzaamheid lopen uiteen

bouwbreed

De meningen over de regelgeving over milieu en duurzaamheid lopen uiteen. Volgens een grote vastgoedbeheerder biedt het Bouwbesluit voldoende vrijheid, maar zijn de arbo- en milieuregelgeving te priegelig. Een gemeente stelt dat met eigen regelgeving de gemeentes juist een voortrekkersrol ke spelen. TNO Bouw betreurt het dat duurzaamheid nagenoeg uit het Bouwbesluit is geschrapt en de regelgeving aan de markt wordt overgelaten.

De meningen over de regelgeving voor wat betreft milieu en duurzaamheid lopen sterk uiteen. Dat bleek tijdens de COB-dag ‘Bouwen aan de toekomst’, gehouden in de Schouwburg te Gouda door het Centraal Overleg Bouwconstructies (COB) in samenwerking met de Betonvereniging en het Staalbouwkundig Genootschap. De eerste spreker, ir C.J. Vriesman, directeur van ABN AMRO Bank NV Concernhuisvesting en Vastgoed te Amsterdam, toonde zich tevreden over de grote vrijheid die het Bouwbesluit biedt. “Merkwaardig genoeg is de richting waarin zich de milieu- en arbo-regelgeving beweegt, volstrekt tegengesteld aan de ideeen van het Bouwbesluit”, aldus Vriesman. Hij wees ook op de lokale additionele regelgeving op het gebied van milieu en duurzaamheid, die hij omschreef als ‘pseudo-regelgeving’. De nationale regelgeving vond hij dikwijls te vaag geformuleerd. Zulke milieu- en arbo-regelgeving is voor een grote vastgoedbeheerder bijzonder lastig en leidt tot veel gepriegel.

Overigens stak Vriesman de hand ook in eigen boezem. “Het interne kwaliteitszorgsysteem brengt vaak meer regelgeving met zich mee dan de externe regels. Ook de financiering is vaak te ingewikkeld.” Voor zover het nationale en lokale regelgeving betreft gaf Vriesman de raad om vooral de baten helder te formuleren. Bovendien moeten er baten op korte termijn zijn, die terecht komen bij degeen die de kosten maakt. “Elke vastgoedbelegger zal in de eerste plaats kijken naar het rendement van de belegging”, benadrukte Vriesman. “Hij let op de integrale kwaliteit van het pand. Hij is wel genegen naar andere factoren te kijken, maar als de kosten daarvan wel bekend zijn maar de baten vaag en speculatief, dan is een belegger terughoudend.”

Voortrekkersrol

Ir. B. Drummen, hoofd Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Tilburg, zag in lokale regelgeving juist de mogelijkheid voor gemeenten om een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van het milieu en duurzaam bouwen.

“Zij die nog niet enthousiast zijn over duurzaam bouwen, weten niet wat het is”, stelde Drummen. Ze somde een aantal maatregelen op die gemeenten ke treffen, zoals eisen stellen aan het energieverbruik van gebouwen, een sloopvergunningenstelsel opnemen in de bouwverordering en aanvullende milieu-eisen stellen bij de uitgifte van bouwgrond. “Gemeenten ke ver gaan als ze dat willen”, aldus Drummen. “Het is wel van belang dat gemeenten elkaar blijven informeren over hun ervaringen en mogelijkheden.”

Op die manier ke gemeenten gezamenlijk een voortrekkersrol spelen. Volgens Drummen is er veel bekend over duurzaam bouwen, blijkt het betaalbaar en leidt het tot gebouwen met toekomst.

Volgens ir. A.J.M. Siemes van TNO-Bouw te Rijswijk is het een stap terug, dat de duurzaamheidstoets uit het Bouwbesluit is geschrapt. Dat komt door gebrek aan samenhang en aan voldoende gekwantificeerde gegevens over aspecten van duurzaamheid. Alleen via doorverwijzing naar materiaalgebonden TGB’s stelt de landelijke overheid nog duurzaamheidseisen. Voor het overige wordt het aan de markt overgelaten. Siemes wees op internationale ontwikkelingen die mogelijk in deze leemte ke gaan voorzien.

Compromis

Prof. J. Hoogstad zei, dat de regelgeving op vernieuwing gericht moet zijn. Als er een spanning bestaat tussen een ontwerp en de voorschriften, dan is er meestal een compromis mogelijk op basis van op research gestoelde argumenten. Door ing. R. van der Wijk van Sika BV en dr. ir. A.F. Hamerlinck van het Staalbouw Instituut tenslotte werd duurzaamheid uitgelegd als voorzien van een coating respectievelijk ontworpen en uitgevoerd met het oog op brandveiligheid.

Reageer op dit artikel