nieuws

HIBIN werkt aan landelijk verwijderingssysteem

bouwbreed Premium

De Vereniging van Handelaren Bouwmaterialen in Nederland HIBIN wil komen tot een plan van aanpak voor de logistieke invulling van een inzamel- en verwijderingssystematiek van bouwreststoffen. Voordat een landelijke invoering zal plaatsvinden zal de uitvoering eerst in een proefregio worden uitgetest. Het is een goede mogelijkheid de dienstverlening te verbreden en daarvoor een adequate vergoeding te ontvangen.

Aldus HIBIN-voorzitter A. Lingen op de algemene ledenvergadering, die in Helmond werd gehouden. Hij herinnerde aan de beleidsverklaring Milieu-taakstellingen Bouw 1995, waarin door partijen in de bouw een samenhangend pakket aan milieu-taakstellingen is opgenomen. Daarbij spelen gescheiden inzameling en volumevermindering van bouwafval, alsmede het stimuleren van het gebruik van secundaire grondstoffen een belangrijke rol.

HIBIN heeft daarop onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verwijderingssysteem, vooruitlopend op een mogelijke verantwoordelijkheid van bouwtoeleveringsbedrijven.

Gebleken is dat naast milieutechnische aspecten van verwijdering en hergebruik, de logistieke invulling een van de belangrijkste factoren is. Een goede logistieke structuur is onmisbaar voor het oplossen van het verpakkings- en reststoffenvraagstuk.

Individuele aanpaak

“De aannemer wordt op dit moment geplaatst voor het probleem de reststoffen tegen zo laag mogelijke kosten te laten verwijderen. Maar die individuele aanpak leidt niet tot een economisch optimale oplossing”, aldus de heer Lingen.

“Vandaar dat de bouwtoelevering zoekt naar mogelijkheden om een eenduidige structuur op te zetten.”

De in HIBIN verenigde bouwmaterialenhandelaren ke overigens binnenkort het rapport ‘Logistiek bouwmaterialen, mogelijkheden voor kostenbesparing in de keten: industrie, handel, aannemerij’ tegemoet zien, waarin de resultaten zijn opgenomen van een praktisch onderzoek naar logistieke knelpunten in de bouw. Het onderzoek werd in opdracht van de HIBIN en de stichting Bouwresearch uitgevoerd.

Logistieke taak

Tijdens het onderzoek bleek dat er handelsbedrijven zijn, die de neiging hebben een deel van hun logistieke taak af te stoten naar de industrie.

“Ik kan niet nalaten te zeggen dat het afstoten van onze logistieke taak een foute ontwikkeling is. Het volledig uitoefenen van de logistieke functie door de handel is niet alleen belangrijk voor de toegevoegde waarde van de handel zelf, maar het is ook de beste en goedkoopste invulling die binnen de bouwkolom mogelijk is”, aldus de HIBIN-voorzitter.

Kwaliteit

Lingen brak een lans voor een speciaal voor de branche ontwikkelt kwaliteitsprogramma. Volgens hem resulteert kwaliteitszorg in lagere kosten, betere produkten en diensten en een grotere arbeidsvreugde bij de medewerkers.

“Bovendien stellen opdrachtgevers en aannemers steeds hogere eisen door te werken met gecertificeerde produkten en gecertificeerde bedrijven. Kwaliteitszorg is dus geen keuze, die alleen vanuit een visie van goed ondernemerschap wordt gemaakt, maar in de zeer nabije toekomst een verplichting die door de markt wordt afgedwongen”.

Hij toonde zich daarom teleurgesteld over de respons van de bouwmaterialenhandel op de mogelijkheid gebruik te maken van een op de branche afgestemd kwaliteitsprogramma.

Van de vele mogelijkheden die het computergestuurde informatieverkeer al biedt, noemde Lingen het aanbieden van marktgegevens, die de handel een beter inzicht ke verschaffen in de markt.

Baksteen-prognoses

Er wordt gewerkt aan een systematiek om prognoses over het gebruik en de omzet van verschillende soorten bouwmaterialen beter te ke maken. Die geprognotiseerde bouwvolumes zullen dan worden vertaald naar verwachte omzetten van bouwmaterialen. Dat dit nodig is illustreerde hij aan de hand van recente berichten dat “als gevolg van een verkeerde inschatting van de relatieve marktgroei van baksteen en een hoger dan verwachte export van baksteen, we in ons land met een groot tekort, dus een groot probleem zitten.”

Lingen pleitte voor goed overleg tussen HIBIN en industrie, waardoor afzetstagnaties met de daaraan verbonden hoge kosten achterwege ke blijven.

Reageer op dit artikel