nieuws

Goede mogelijkheden voor prefab beton in Duitsland

bouwbreed

De Nederlandse prefab betonindustrie ziet grote kansen en mogelijkheden in Duitsland, vooral als de nationale normen door Europese vervangen worden. Enerzijds moeten Nederlandse bouwers zich aanpassen aan de Duitse cultuur, anderzijds is een intensieve campagne nodig om de heersende vooroordelen tegen prefab beton weg te nemen.

Dat bleek uit de lezingen tijdens de Prefab Dag, gehouden door de Betonvereniging in samenwerking met BFBN, Belton, Stupre en de VNC, in ’t Spant te Bussum. Ing. M.T. Biemans van Van Wijnen Deutschland GmbH zei grote mogelijkheden te zien voor prefab beton, nu de Duitse bouwmarkt sterk in beweging is. Hij wees echter op de grote cultuurverschillen tussen de Nederlandse en de Duitse bouw.

“De Duitse bouwheer staat op kwaliteit en wil daar ook voor betalen. De eisen voor bijvoorbeeld warmte- en geluidsisolatie zijn dan ook niet mis”, aldus Biemans. “De positie van de architect is anders – die is nadrukkelijk aanwezig. Het budget is voor hem van ondergeschikt belang. Werken in een bouwteam is in Duitsland onbekend. De bouw wordt in delen uitbesteed, wat veel discussie oplevert over wie wat moet doen. Dat kost tijd en geld. De faalkosten zijn in Duitsland dan ook hoog. Het is een archaisch systeem, waarbinnen innovatie geen kans krijgt.”

Weerstand neemt af

Ook het moeten voldoen aan DIN-normen of Zulassungen en het beoordeeld worden door een ‘Prufstatiker’ is niet bevorderlijk voor het tot bloei komen van innovaties, vindt Biemans. “Het resultaat is een dikke en onoverzichtelijke bundel paperassen en enorme afrekenprocedures. Veel opleveringen eindigen voor de rechter, waarbij de kans groot is dat de aanneemsom niet volledig wordt voldaan.”

Dat zijn nog niet eens alle cultuurverschillen. “Er is in Duitsland ook veel aversie tegen industrieel bouwen, een afgrijzen van een vermeend gebrek aan kwaliteit. Maar de weerstand tegen buitenlandse systemen is langzaam aan het afnemen”, aldus Biemans. Het gebruik van constructief prefab beton staat volgens hem in Duitsland nog in de kinderschoenen en kan daarom een enorme groei doormaken. “Het wordt tijd dat de Europese normen erdoor komen, ter vervanging van het tijdrovende systeem van Zulassungen”, stelde Biemans.

Chauvinisme

Wat de Nederlandse bouw moet doen is haar chauvinisme overboord zetten en zich zoveel mogelijk profileren als Duits bouwbedrijf, meent Biemans. Daarom heeft Van Wijnen de toevoeging ‘meer dan bouwen’ niet vertaald, maar gekozen voor ‘Van Wijnen – Das Bauhaus’. Daarmee wordt weliswaar geen recht gedaan aan de culturele waarde van het begrip ‘Bauhaus’, maar wel aangesloten op de Duitse cultuur. Het bleek dat het begrip niet geregistreerd was, zodat Van Wijnen het alsnog voor eigen gebruik kon vastleggen.

Tenslotte benadrukte Biemans nog, dat de Nederlandse bouw door Duitsers enigszins ‘link’ gevonden wordt. Dat komt doordat er in Duitsland meestal bankgaranties vooraf en achteraf nodig zijn. Nederlandse aannemers zijn daar niet aan gewend en komen daardoor nogal eens in liquiditeitsproblemen. Ook wordt op een andere manier afgerekend dan in Nederland, weliswaar in termijnen, maar naar aanleiding van leveringen en niet naarmate de produktie vordert.

Een andere spreker was ir. A. van Acker, hoofd van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Partek Concrete International. Hij is de samensteller van het prefab handboek, waarvan tijdens de Prefab Dag een enkel exemplaar ter inzage lag. De verwachting is dat het boek binnen een maand in de handel komt.

Van Acker sprak over de ontwikkeling van de Europese normen voor prefab beton.

Ook hij wees op de mogelijkheden die in Duitsland ontstaan door het wegvallen van de protectionistische nationale normen. Voor holle kanaalplaatvloeren is in Duitsland het principe van de Eurocode reeds aanvaard, gaf hij als voorbeeld. De bouw in Duitsland kan hierdoor een stuk goedkoper worden.

Van Acker pleitte voor normen voor de verharde produkten van prefab fabrieken.

“Waarom moeten zij aan de strikte regels voor mortelfabrikanten voldoen als zij eigen manieren hebben om het verharde produkt aan de gestelde eisen te laten voldoen? Prefab wordt in teveel landen gezien als een variant van stortbeton met nadelen”, aldus Van Acker.

Reageer op dit artikel