nieuws

Geometrie in landschappen van Ger Dekkers

bouwbreed Premium

Het werk van Ger Dekkers is in meerdere opzichten uniek voor een kunstenaar van deze tijd. Hij fotografeert bij uitstek Hollandse landschappen in reeksen foto’s, die tot een strenge compositie worden verenigd. Zijn geometrische composities lijken een hommage aan ontwerpers en inrichters van het Hollandse landschap.

In De Beyerd te Breda is tot 10 juli een overzichtstentoonstelling van de 65-jarige kunstenaar te zien. Dekkers verwierf al in de jaren zeventig binnen de bouwwereld bekendheid met zijn boeken over ondermeer kastelen en boerderijen. De perfect verzorgde boeken toonden historische architectuur waarin Dekkers belangstelling aan de dag legde voor het bouwkundige detail, zoals hang- en sluitwerk, maar ook de structurele opzet van de bouwtechniek in verschillende stijlperioden.

In die tijd ontdekte Ger Dekkers ook het Hollandse landschap.

Voor selectie van locaties in zijn werk is hij uiterst selectief. Dekker is een horizonzoeker, liefst met een oneindig verre horizon. Vanuit zijn woonplaats Giethoorn is de regionale fascinatie voor Flevoland voor de hand liggend; daarnaast werkt hij graag in Zeeland en het waddengebied.Dekkers maakt de ruimtelijkheid van een landschap zichtbaar in door de compositie van vier of meer foto’s naast elkaar of in een andere strenge groepering te monteren. Aanvankelijk leek de keuze voor zijn composities beperkt tot reeksen foto’s waarbij hij na iedere opname een vaste afstand in een richting aflegde, alvorens hij weer afknipte.

In deze reeksen benadrukt Dekkers de geometrie van streng verkavelde landschappen, en accentueert die nog eens door de selectie van zijn opnames. Zoals bij kinetische kunstwerken ervaart men bijvoorbeeld een boom, die in de verschillende foto’s verschuift ten opzichte van de achtergrond, als ruimtelijk object vanuit verschillende perspectieven.

In een reeks zomerpostzegels van 1981 werd duidelijk hoe Dekkers afhankelijk is van deze meervoudige ‘schuivende’ perspectieven. De vier postzegels kregen ieder een landschappelijke foto die voor de bovenste helft uit een blauwe lucht bestond. Een dijk of afwateringsgreppel tussen twee korenvelden toonden in het bijna karige landschap een sterk perspectivische beelduitsnede. De postzegels op zich vormden juweeltjes van zeg maar Zwitsers opgevatte typografie met een heldere belettering die logisch werd door de beeldcompositie van de foto’s. Men miste in die reeks echter ook de ruimtelijke ervaring van een reeks landschappelijke opnamen zoals die veelal tot uitdrukking komt in zijn verdere werk, bijvoorbeeld in het hierbij afgebeelde ‘Overgrown ditch in cornfield, Flevoland 1993’. De middelste foto toont een greppel tussen de gemaaide korenvelden die een sterke beeldverwantschap toont met de postzegel van zestig cent uit 1981 de reeks uit 1993 biedt een bijna kubistische weergave van eenzelfde greppel vanuit negen verschillende perspectieven.

In tegenstelling tot Picasso of Braque zijn die ‘aanzichten’ niet in een collage verwerkt, maar in een compositie van negen foto’s. Ook mensen als Piet Zwart en Jan Kamman verwerkten verschillende aanzichten in een enkel collage, Kamman ondermeer voor zijn beroemde reeks foto’s van de Van Nellefabrieken in Rotterdam.

In recent werk gaat Dekkers vrijer om met de standpuntkeuze. De horizon draait nu vaak naar een diagonaal in zo’n reeks dia’s van de 6 x 6 cm. Geometrie wordt daarin verheven boven de natuurlijke positie. Het is niet verwonderlijk dat architecten vaak zijn foto’s als toepassing van beeldende kunst gebruiken. Ze spreken aan door hun ritme in landschappelijke opnamen, zoals dat ook het geval is in de museale presentatie van 25 jaar werken. Als documentatie verscheen een publikatie met twaalf reprodukties in een wissellijst. Bij expositie en publikatie rijst de vraag of Dekkers niet terug kan keren naar de architectuur, ditmaal de moderne bouwkunst met haar vaak streng geometrische ritmes. Met zijn beeldinterpretatie moet dat tot geheel nieuwe werken leiden.

‘Overzicht, werken van Ger Dekkers 1969-1994’ is tot 10 juli in De Beyerd in Breda te zien. De publikatie kost f. 25.

Overgrown ditch in cornfield, Flevoland 1993′ laat een afwateringsgreppel tussen twee korenvelden uit negen standpunten zien die samen een geometrisch bepaald kunstwerk vormen.

Zomerzegels uit 1981 met vier zelfstandige landschapsfoto’s van het Nederland als polder- en waterland.

Bocht in dijk en koolzaad, Flevoland 1991′ in de versie voor de kalender van VBW-asfalt, die op de expositie in een versie met negen opnamen is vertegenwoordigd.

Reageer op dit artikel