nieuws

Flexibel bouwen eist vier belangrijke voorwaarden

bouwbreed

Wil het flexibel bouwen en daarmee het installeren in de toekomst kans van slagen maken, dan moet aan tenminste vier belangrijke voorwaarden worden voldaan. Dat betreft controleerbare kwaliteit, keuzevrijheid, industriele produktie en vermindering van het handwerk.

Dat zijn enkele conclusies zoals die zijn verwoord door ir. J. Kapteijns van de OBOM Vakgroep Bouwtechniek van de TU Delft op de studiemiddag flexibel installeren in de TU te Delft. Hij refereerde daarbij aan Het informatiseren van het ontwerpen van bouwknopen’, het onderzoek dat is verricht door de OBOM. Het doel van het onderzoek is, een grondslag te bieden voor systematische produktontwikkeling. Dit is gebaseerd op het feit dat de bouw in vergelijking met andere takken van industrie een vrij lage produktiviteit kent, aldus Kapteijns. ”Tevens is in de bouw nog vaak sprake van op het werk gemaakte onderdelen. Hiervoor geldt dat de kwaliteit nadelig kan worden beonvloed door de onbekwaamheid van de bouwvakker of door de weersomstandigheden.”

Kwaliteit

”De door ons OBOM gewenste produktontwikkeling in de bouw zou moeten leiden tot een betere controleerbare kwaliteit van de samenstellende produkten van het gebouw en van het gebouw zelf. Er zou meer keuzevrijheid en differentiatie van produkten moeten zijn, die deel uitmaken van het gebouw. Verder zou er meer gebruik moeten worden gemaakt van de industriele produktiewijze met als gevolg verhoging van de produktiviteit en de kwaliteit. Er zou een vermindering moeten komen van het zware handmatige werk op de bouwplaats. Dat niet in de laatste plaats gelet op de wao-problemen die in de bouw optreden”.

Produktontwikkeling

Voortbordurend op een in het verleden gedaan deelonderzoek Ontwikkeling Voorbij Het Produkt’ is de OBOM verder gegaan. Dit onderzoek beschrijft onder andere hoe delen tot en geheel worden gemaakt met als uitgangspunt de keuken, die daar een sprekend voorbeeld van is. ”Dit uitgangspunt geeft echter weinig houvast voor de bouw. Er is daarom gezocht naar een werkwijze waarin een maximale vrijheid aanwezig is om over alle denkbare produkten in de bouw te ke nadenken. Als oplossing is een beschrijvingswijze van een gebouw voorgesteld, die echter geheel niet refereert aan welk produkt dan ook. Uit deze beschrijving kan een willekeurig gedeelte worden uitgenomen, om het vervolgens als zelfstandig produkt te ontwikkelen”, aldus Kapteijns. ”Juist omdat de beschrijving niet refereert aan concrete produkten hebben we dit de Abstracte Beschrijving’ genoemd.

Het onderzoek omvat drie delen. Deel een bevat de formele beschrijving, waartoe de Abstracte Beschrijving en de produktbeschrijving behoren. Deel twee behandelt de bouwknoop en drie de produktontwikkeling. De abstracte beschrijving behandelt derhalve de beschrijving van een gebouw zonder naar bouwprodukten te verwijzen, terwijl de produktbeschrijving de bouwprodukten benoemt en indeelt. De abstracte benadering geeft een grote vrijheid aan het denken over het gebouw. In de abstracte beschrijving worden drie criteria genoemd om materiaal te benoemen. De ruimtescheidende functie, wel of niet ruimtescheidend, de geometrische positie, horizontaal, verticaal of diagonaal en de bedekking in brede zin.

Niet vastgelegd

Met het oog op de bouwproduktontwikkeling is de Abstracte Beschrijving van het gebouw van belang, omdat daarin nog niet is vastgelegd welke delen of gedeelten van het gebouw concrete produkten zullen zijn. Het is een beschrijving die nog open is in de richting van de produktspecificatie”, zo zei Kapteijns. ”Het geeft in de meest gespecificeerde vorm een vrij nauwkeurig beeld van de gewenste materialisering’ van een gebouw. Daarom is de beschrijving te gebruiken als een aansluit-omgeving’ ter toetsing van een nieuw ontwikkeld produkt. Daarna volgt de produktomschrijving zelf, die de produkten classificeert, naar aard, gebruik, voorbewerking maar ook prefabricagevorm. Daardoor geeft ook de produktomschrijving een grote mate van vrijheid in de keuze.

Reageer op dit artikel