nieuws

Drempelopbouw vordert goed

bouwbreed

In de Nieuwe Waterweg tussen Hoek van Holland en Maassluis wordt een stormvloedkering aangelegd om het achterland tegen de gevolgen van hoge waterstanden op het benedenrivierengebied te beschermen. Met dijkverhogingen zou een groter bedrag zijn gemoeid dan de f. 688 miljoen (prijspeil 1989) die Bouwkombinatie Maeslantkering heeft bedongen voor ontwerp en aanleg van de sectordeurkering.

De stormvloedkering zal in oktober 1997 gebruikt ke worden. Eens in de tien jaar zal tot sluiting overgegaan moeten worden, omdat anders de waterstand in het achterland onveilig hoog zou worden. Dan is het scheepvaartverkeer gedurende twee dagen gestremd zijn. Als gevolg van de zeespiegelrijzing zal de frequentie van sluiten op ke lopen tot eens in de vijf jaar.

Afgezien van het werk aan de landhoofden wordt gewerkt aan de drempelconstructie in de rivierbodem. Die komt te bestaan uit betonblokken met de bovenkant op – 17 meter NAP, die in een filter van vier lagen steen worden gevat. Aansluitend wordt een bodembescherming aangelegd. De fenderblokken van de kerende wand komen in gesloten toestand te rusten op deze betonblokken. Ze worden in augustus ’94 geplaatst en met steen afgestort.

Zie ook pagina 3

KLM Luchtfotografie, Schiphol

Reageer op dit artikel