nieuws

Den Haag wil andere aanpak Zuidwest

bouwbreed

Het Haagse college van B en W voelt niets voor een ontwikkelingsmaatschappij Zuidwest Den Haag. Het opwaarderen van deze na-oorlogse wijken moet onder regie van een gemeentelijke organisatie gebeuren. Daarbij kiest Den Haag voor een meer behoedzame aanpak dan aanvankelijk in plannen is vastgelegd. Zo wordt definitief afgestapt van een ‘blauwdruk’ in de vorm van een eindbeeld. Per jaar moeten de plannen worden bijgesteld.

Dit kan worden geconcludeerd uit het collegebesluit over de aanpak van Zuidwest Den Haag. De na-oorlogse wijken worden weliswaar verbeterd maar aanzienlijk minder rigoureus dan marktpartijen zoals het Bouwfonds Woningbouw en MBO maar ook Haagse gemeenteambtenaren voor ogen hadden.

De afgelopen jaren hebben betrokkenen met Haagse woningcorporaties, die het merendeel van de dertigduizend goedkope woningen in bezit hebben, en de gemeente binnen de Ontwikkelingsmaatschappij in oprichting gewerkt aan een Integraal Uitvoeringsplan. (IUP).

Dit plan, dat maar moeizaam op papier kwam, werd vorig jaar december met veel tam tam gepresenteerd.

Woningdifferentiatie

Het plan omvatte het verbeteren van 3800 woningen, sloop van zo’n 700 woningen, uitbreiding van de winkelvoorzieningen tot 35000 m2 en het bijbouwen van 3000 overwegend duurdere koopwoningen. Dit laatste vooral om wat meer woningdifferentiatie in het stadsdeel te brengen.

De Ontwikkelingsmaatschappij in oprichting, waarin naast marktpartijen tevens de corporaties en de gemeente vertegenwoordigd waren, zou de projecten moeten gaan trekken.

Het Haagse college van B en W ziet hier nu van af. Wethouder P. Noordanus, die sinds de verkiezingen naast ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing nu ook volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft, voelt niets voor een dergelijke aanpak.

De PvdA-er noemt in zijn raadsvoorstel “het voertuig de ontwikkelingsmaatschappij te veel omvattend”. Voorgesteld wordt daarom de organisatie te “verhelderen” door te kiezen voor een gemeentelijke ontwikkelingsorganisatie voor Zuidwest Den Haag die vervolgens als ‘regisseur’ afspraken tussen de corporaties en marktpartijen moet maken.”

Diverse partijen zien hiermee een belangrijke organisatievorm wegvallen. Gevaar schuilt ook, zo laat een betrokkene desgevraagd weten, dat de aanpak van Zuidwest zo versnipperd gaat worden dat er uiteindelijk van de totale aanpak niets meer terechtkomt.

Gesneuveld

Zo is in het raadsvoorstel het aantal van 3000 te bouwen duurdere woningen in de wijk gesneuveld. Veel aangewezen nieuwbouwlocaties zijn door het college geschrapt.

Ook de sloop van woningen is opnieuw ter discussie gesteld. In het raadsvoorstel worden door Noordanus veel sloopplannen als “niet doordacht” bestempeld. Volgens het college moet er veel behoedzamer met Zuidwest worden omgegaan. De goedkope woningvoorraad moet in hun ogen worden gekoesterd. Nieuwbouwplannen moeten in eerste instantie voor de Zuidwest-bewoners met meer geld worden gereserveerd om zodoende een optimale doorstroming te verkrijgen.

Noordanus wil een Meerjaren Programma Den Haag Zuidwest waarin jaarlijks nieuwbouwplannen worden opgenomen. In dat jaarlijks bij te stellen programma kan dan tevens de financiele dekking worden bijgehouden.

Voor wat betreft de financien is het college het wel eens geworden over het in het leven roepen van een Volkshuisvestingsfonds. Dit fonds wordt hoofdzakelijk gevoed door de erfpachtgelden van de corporaties en de positieve opbrengsten van de grondexploitatie bij de realisering van projecten in Zuidwest.

Stuurgroep

Overigens worden de partners van ‘het eerste uur’ Bouwfonds en MBO niet helemaal aan de kant geschoven. De huidige stuurgroep Zuidwest Den Haag waarin naast de corporaties deze marktpartijen participeren moet blijven bestaan. “Indien nodig kan het aantal participanten worden uitgebreid”, aldus het college. Zowel Bouwfonds als MBO bleken gisteren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel