nieuws

Bouwproduktie in agrarische sector gaat weer groeien

bouwbreed

De nieuwbouwproduktie in de agrarische sector zal dit jaar ongeveer 3% hoger uitkomen dan in 1993. Die produktie daalde dat jaar met bijna 30% tot f. 857 miljoen. Overigens verwacht het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid dat de investeringen tot het jaar 2000 per jaar met gemiddeld 6% zal groeien tot een niveau van f. 1,125 miljard. Een produktievolume, dat in de jaren 1988 t/m 1992 bijna elk jaar al werd gehaald.

De bouwproduktie op dit specifieke segment van de bouwmarkt wordt volgens het EIB door diverse (inter)nationale ontwikkelingen beinvloed. Overproduktie en toenemende buitenlandse concurrentie spelen agrariers parten. De strengere milieu-eisen lijken weer een positieve impuls voor bouwproduktie te geven.

Veel melkveestallen, waar circa 95% van de rundveehouderij in is gehuisvest, zijn aan een grondige renovatie toe. Het jaarlijks aantal te bouwen ligboxenstallen zal tot 2000 het niveau van 1992 behouden.

Dit jaar zullen de milieu-investeringen hun dieptepunt bereiken, zo weet het EIB te melden, om in de periode vanaf 1995 tot 2000 op een niveau van f. 190 miljoen per jaar te blijven.

Verhuizen

In de varkenshouderij zal nog enige nieuwbouw ke plaatsvinden, afhankelijk van de verplaatsingmogelijkheden van bedrijven. Recent werd bekend dat Brabantse varkensfokkers uitwijken naar Zeeuws Vlaanderen omdat in Brabant de maximale uitstoot van ammoniak al is bereikt. Overigens gaat die vestigingen in het Zeeuwse met de nodige bezwaren van omwonenden gepaard.

De verwachting is dat zeugenhouders de komende tien jaar hun stallen zullen renoveren of vervangen. Voor mestvarkenshouders ligt dat percentage op 60. Gezien het tijdsbestek verwacht 20 tot 30% van de bedrijven dit op korte termijn te realiseren.

Binnen vijf jaar zal voor circa f. 20 miljoen aan bouwproduktie ten behoeve van leghennen plaatsvinden in de vorm van aanzienlijke renovatie van bestaande accommodaties. Renovatie van mestkuikenstallen, waarvan 60% al voor 1975 werd gebouwd, zal voornamelijk bestaan uit isolatiewerkzaamheden.

Milieu-eisen

De op stapel staande milieu-eisen gaan veehouders gemiddeld f. 30000 tot f. 80000 per jaar kosten.

Om vergelijkbare redenen als in de landbouw, zijn additionele bouwkundige voorzieningen in de tuinbouwsector noodzakelijk, aldus het EIB. Naar schatting wordt de helft van de milieu-investeringen besteed aan civieltechnische zaken. Resultaten van die investeringen zijn veelal ondergronds te vinden.

De milieu-investeringen bedragen in deze sector gemiddeld f. 370000 per bedrijf tot het jaar 2000.

Een en ander resulteert dit jaar volgens het EIB in een nieuwbouwproduktie-toename van 3% tot een volume van f. 900 miljoen voor de hele agrarische sector. De te realiseren nieuwbouwproduktie zal daarna tot het jaar 2000 toenemen met ongeveer 4,5% gemiddeld per jaar. Met renovatie mee zal dat percentage ke uitkomen op 6.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels