nieuws

Bouw-Vak-Werk beroept zich op cao Inzet werkloze bouwvakkers Kop van Zuid moet beter

bouwbreed Premium

De Stichting Bouw-Vak-Werk Zuid-Holland heeft de gemeente Rotterdam gevraagd er aan te willen meewerken dat geschoolde werkloze bouwvakkers in aanmerking komen voor plaatsing bij aannemersbedrijven, die actief zijn op de Kop van Zuid. Dat zou ke door het projectbureau Social Return Kop van Zuid daarbij in te schakelen en betrokken bedrijven te wijzen op daarover gemaakte cao-afspraken.

Mede namens de Commissie Arbeidsmarkt Bouwnijverheid Rijnmond klaagt Bouw-Vak-Werk zijn nood. Cijfers van het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening Rijnmond tonen aan dat de werkloosheid onder direct inzetbaar, vakbekwaam bouwvakpersoneel (uit het zogenaamde A-bestand) nauwelijks daalt bij gelijktijdige aantrekken van de bouwactiviteit op de Kop van Zuid.

Zo stonden er in januari van dit jaar 249 timmerlieden, behorend tot het Arbeidsbestand Bouwnijverheid, als werkloos ingeschreven. Eind mei waren dat er nog altijd 229. Ook het aantal werkloze metselaars uit het A-bestand van 42 in januari liep slechts terug tot 33 eind mei van dit jaar.

Vanuit Belgie

Volgens de bouwbond-FNV moet de oorzaak van die geringe daling bij aantrekkende bouw gezocht worden bij de hoofdaannemers, die, aldus districtshoofd Van der Borgt, liever goedkoper personeel via onderaannemers betrekken, die hun medewerkers rekruteren uit andere delen van Nederland en zelfs vanuit Belgie laten komen.

In de brief van Bouw-Vak-Werk aan het pobureau Social Return Kop van Zuid wordt ook melding gemaakt van de aanwezigheid van koppelbazen in de regio.

Cao-afspraak

In deze brief wordt er vooral op aangedrongen om medewerkers van de Stichting Werkervaringspoen Rijnmond naar aannemers op de Kop van Zuid te willen bemiddelen.

Deze zogenaamde SWEV-medewerkers zijn voormalige langdurig werklozen, die ter naleving van cao-afspraken zijn bijgeschoold op een Centrum voor Vakopleiding alvorens ze voor bemiddeling in aanmerking komen.

In de bouwcao, die geldig is van 1 januari 1993 tot het einde van dit jaar werd per protocol overeengekomen “dat op zo kort mogelijke termijn aan 2000 moeilijk plaatsbare werklozen een opleidings- en werkgarantie van in totaal twee jaar wordt aangeboden”. De wijze waarop dat zou moeten geschieden wordt omstandig uit de doeken gedaan in aanhangsel van de cao.

Interesse koppelbazen

Voor de regio Rijnmond werd vastgesteld dat in dit gebied tachtig van deze SWEV-ers, zoals ze worden genoemd, zouden ke worden geplaatst. Maar nu de SWEV er, volgens vice-voorzitter Bouw-Vak-Werk Zuid-Holland, S.P.A. de Jong, er 52 beschikbaar heeft (de rest is nog in opleiding) kan er niet een worden geplaatst.

“Ondanks het feit dat het hier om goedkope arbeidskrachten gaat, huurt men liever personeel van collega’s in of van onderaannemers of gaat men in zee met koppelbazen”, aldus De Jong, die ook weet te melden dat koppelbazen wel zijn geinteresseerd in de SWEV-ers omdat ze daaraan het meest ke verdienen.

Actieprogramma

Eerder deze week liet het college van B en W van de Maasstad in de zogenaamde zomerbrief weten een ‘zware’ po-directeur werkgelegenheid te zullen aanstellen die tot taak krijgt de arbeidspositie van vooral laaggeschaalde werknemers in Rotterdam te verbeteren.

Het college zegt een actieprogramma te willen opstellen om de onaanvaardbare situatie op het vlak van de werkgelegenheid (Rotterdam telt 55000 geregistreerde werklozen) aan te pakken.

Overleg met het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening, belangrijke bouwers in Rotterdam-Zuid, de stichting Bouw-Vak-Werk en het pobureau Social Return Rotterdam om alsnog op korte termijn de plaatsing van meer werkzoekenden van het A-bestand Rijnmond en medewerkers van de SWEV te realiseren, zoals nu door de Commissie Arbeidsmarkt Bouwnijverheid Rijnmond en Bouw-Vak-Werk-Zuid Holland wordt gevraagd, zou daar goed in passen.

Reageer op dit artikel