nieuws

Zuiveren Friese afvalwater vergt f. 300 mln

bouwbreed

De zuivering van het Friese afvalwater kost in de komende zeven jaar f. 300 miljoen. In de eerste vijf jaar zal al f. 168 miljoen worden geussennvesteerd in de verbetering van acht zuiveringsinstallaties. Dat blijkt uit de meerjarenprognose van Waterschap Friesland. Het aansluiten van tien kleine kernen op de persleiding vergt een investering van f. 15 miljoen.

In Heerenveen staat aanpassing van de filterpersinstallatie op het programma; de kosten daarvan bedragen f. 5 miljoen. Tijdens de presentatie van de begroting werd de zorg uitgesproken voor de beschikbare middelen voor dijkonderhoud. Het decentralisatiebeleid van het rijk komt erop neer dat waterschappen gemiddeld 25% aan financiele bijdragen krijgen van de provincies en dus minder geld te besteden hebben voor het onderhoud. De Unie van Waterschappen heeft inmiddels een scherp protest ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Reageer op dit artikel