nieuws

Zuid-Holland wil Haagse weg verdubbelen

bouwbreed Premium

Afzien van de Verlengde Landscheidingsweg nabij Den Haag biedt geen oplossing voor de bestaande en komende problemen inzake leefbaar- heid en bereikbaarheid. Alleen daarom al zou hij moeten worden aangelegd. Maar ook voor de ontsluiting van de locatie Leizo is de aanleg van deze weg noodzakelijk.

Een alternatieve oplossing op de corridor Utrechtsebaan richting Hubertusviaduct lost de problemen omtrent de knelpunten in Voorburg en Leidschendam niet op. De bijbehorende mer toont aan dat de Verlengde Landscheidingsweg de situatie meer ten goede komt dan het alternatief.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen Provinciale Staten om die reden voor in te stemmen met de verdubbeling van het provinciale deel van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (Norah). De verbreding levert twee maal twee rijstroken op. Het werk moet samengaan met compenserende maatregelen voor de natuur en het landschap.

Rijkswaterstaat en/of de gemeente Den Haag dienen de kosten van f 14 miljoen op te brengen. In dit bedrag zitten niet de bijdragen voor de bovengenoemde maatregelen. GS stellen verder de voorwaarde dat het rijksdeel van de Norah eveneens uit twee maal twee rijstroken moet bestaan.

Hetzelfde geldt voor de tunnel onder het Kazerneterrein in Den Haag. Op de Van Alkemadelaan in Den Haag wil het dagelijks bestuur van Zuid-Holland twee rijstroken benutten voor de aanleg van vrije busbanen. De verbreding van de weg moet aan de binnenzijde aan de klant van Duindigt plaats vinden.De maatregelen voor natuur en landschap moeten aan weerszijden van de Landscheidingsweg voorzien in de aanleg van geluidswallen en/of de plaatsing van geluidsschermen.

Voorts moet er een zogeheten ecotunnel of een ecoduct komen.

De uitvoerders moeten tijdens de werken retourbemaling toepassen en bomen herplaatsen.

Reageer op dit artikel