nieuws

Werken in Duitsland alleen met juiste vergunningen

bouwbreed

Een Nederlandse aannemer kan niet zonder meer aan de slag in Duitsland. Voordat de werken beginnen, moet een bouwer een vergunning voor de uitvoering aanvragen. De werknemers die het po realiseren, moeten een detacheringsbewijs ke overleggen. De belastingplicht voor bedrijf en personeel vereist dat de poduur terdege in de gaten moet worden gehouden. De Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel houdt over deze kwesties op 31 mei in Oosterbeek een studiedag.

Het ambacht kent in Duitsland een nogal gilde-achtige indeling op grond van de ‘Handwerksordnung’ Deze wet maakt onderscheid tussen handwerksfreie’, handwerksehnliche’ en eintragungspflichtige’ beroepen. Handwerksehnliche’ beroepen lijken op het ambacht en vereisen aanmelding bij de Handwerkskammer’. Het lidmaatschap van deze organisatie is verplicht.

De eintragungspflichtige’ werkzaamheden bestaan uit verschillende beroepen die veel gedifferentieerder zijn dan in Nederland. Elk afzonderlijk beroep vereist een Meisterdiplom’ en een inschrijving in de Handwerksrolle’. Bij Duitse ambachtsbedrijven werken doorgaans twee of drie Meisters’. De Handwerksordnung’ maakt geen onderscheid tussen de werkzaamheden van hoofd- of onderaannemers.

Vergunning

De Europese richtlijn 64/427/EG van 7 juli 1964 maakt het ambachtslieden uit de EU-lidstaten mogelijk om met voldoende in eigen land opgedane ervaring en opleiding elders ambachtelijk werk uit te voeren. Nederlandse ondernemers die in Duitsland aan de slag willen ke aan de hand van een EG-verklaring een Ausnahmebewilligung’ aanvragen en zo in geschreven worden in de Handwerksrolle’.

Gebeurt dat op de voorgeschreven wijze dan krijgt de aanvrager voor het desbetreffende beroep de vergunning. Met dit papier in de hand kan men op elk moment een po in Duitsland aannemen zonder de verplichting telkens opnieuw een verzoek in te dienen.

De uitvoering van een werk in Duitsland kan alleen met eigen personeel in loondienst. Voor elke werknemer moeten per po de formulieren E-101 en E-111 worden aangevraagd. De opdrachtnemer toont daarmee aan dat hij voor het desbetreffende personeelslid in Nederland sociale premies afdraagt. Wordt de werknemer ziek dan heeft hij op grond van de regels ook recht op medische behandeling in Duitsland.

Illegaal

Wie zonder vergunning ambachtelijk werk in Duitsland uitvoert werkt illegaal. Over het geheel genomen geldt dit ook voor het uitlenen van personeel op de bouw. Onderaannemers moeten eveneens een Ausnahmebewilligung’ ke overleggen.

De stelling dat een ondernemer sinds de Europese eenwording zonder meer over de grens aan het werk kan is onjuist. Het enige dat inzake grensoverschrijdend bouwen veranderde is de afwikkeling van de omzetbelasting.

Ook dit onderwerp levert nog steeds problemen op. Aanneming van werk is geen levering van goederen. Identificatienummers blijven om die reden volledig buiten beschouwing.

Wanneer een werknemer voor een Nederlands bedrijf langer dan 183 dagen van een fiscaal- of kalenderjaar in Duitsland verblijft moet voor deze werknemer in de bondsrepubliek loonbelasting worden betaald. Werkonderbrekingen en verlof- of vakantiedagen veroorzaken enige onduidelijkheid omtrent de berekening van deze 183 dagen. Het gaat in elk geval om werkdagen ,waarbij de werknemer fysiek in Duitsland is geweest. Het is aan te raden bij aanneming van werk van langere duur het personeel eventueel af te wisselen.

Belastingplicht

Neemt een po meer dan twaalf maanden in beslag dan schept de aannemer een vaste inrichting en valt het bedrijf volledig onder de Duitse belastingplicht. De werkgever ontkomt er in dat geval niet aan het bedrijf een juridische vorm te geven en zich bij de desbetreffende instanties in te schrijven. De berekeningsgrondslag hiervoor is het desbetreffende kalenderjaar.

Werknemers die naar Duitsland gaan vallen slechts twaalf maanden onder de detacheringsregeling. Na afloop van deze periode ressorteert het personeel onder de Duitse sociale verzekeringsplicht. Alleen onder onvoorziene omstandigheden kan de detacheringsperiode met nog eens twaalf maanden worden verlengd. Voor deze uitbreiding wordt het formulier E-102 afgegeven.

Wanneer de partijen bij sluiting van de overeenkomst een poduur van meer dan twee jaar vaststellen dan ke de bevoegde autoriteiten in Nederland en Duitsland in onderling overleg afspreken dat de desbetreffende werknemer toch onderwerp van de Nederlandse sociale wetgeving blijft.

Problemen

Rechtsvorm, oprichtingsformaliteiten, fiscus en sociaal- en arbeidsrechtelijke kwesties ke de Nederlandse ondernemers in Duitsland voor aanzienlijke problemen stellen. Plaatselijke deskundigen als notaris, advocaat of belastingadviseur zien niet zelden de specifieke Nederlandse en/of internationale aspecten over het hoofd maar ke ook langs elkaar heen adviseren.

Zo komt het voor dat de notaris voor een Nederlands bouwbedrijf de oprichtingsakte van een GmbH passeert en men vervolgens op de definitieve inschrijving wacht. Achteraf blijkt dan dat de stukken in de procedurele gang zijn vastgelopen omdat voor de op te richten GmbH voor het desbetreffende ambacht geen Meister’ of vergunninghouder van een Ausnahmebewilligung’ als bedrijfsleider in dienst is.

Overzicht

De Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel uit Dusseldorf houdt op 31 mei een studiedag over het voorkomen van deze startproblemen. Dat gebeurt in hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Mr. D. von Rosensteil, advocaat bij Lang & Landwehrmann uit Dusseldorf en bij Winters & Bosnak uit Arnhem, gaat in op de verschillende rechtsvormen op op de keuze van een rechtsvorm. Voorts gaat hij in op het Duitse arbeidsrecht.

De econoom U. Bork van onder meer Price Waterhouse behandelt de fiscale aspecten van vestigingen en deelnemingen. Hoofd L. Hollender van de fiscaal-juridische afdeling van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel geeft een overzicht van het sociaal recht . Nadere inlichtingen verstrekt de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel via 0049-211-4987201 of fax -4987249.

*) Mr. C. van Tuil werkt op de fiscaal-juridische afdeling van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel in Dusseldorf.

Reageer op dit artikel