nieuws

Rijk komt ruim 50 mld tekort voor RO-beleid

bouwbreed

Er is veel te weinig geld beschikbaar voor de uitvoering van het ruimtelijke beleid uit de grote nota’s van het rijk. De regering moet de komende vijftien jaar nog een dekking zien te vinden voor een bedrag van meer dan f. 50 miljard. Dit blijkt uit een ‘zeer globale analyse’ van de Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening en de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

De uitkomst van die analyse staat in een brief van de Raden aan de kabinetinformateurs, de bewindslieden van V en W, VROM, BiZa, Financien, EZ, en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

De Raro en de RVW hebben globaal onderzocht welke investering nodig is om uitvoering te geven aan het beleid uit het SVV II, de Vinex, het NMP plus en het tweede NMP, het Structuurschema Groene Ruimte en de Derde Nota Waterhuishouding. Gekeken is naar de kosten die zijn gemoeid met grondverwerving, bodemsanering, de hoofdinfrastructuur, infrastructuur van andere overheden, natte waterstaat en de groene ruimte.

Voorzichtig

De uitkomst van het onderzoek is dat het rijk de komende vijftien jaar zeker f. 50 miljard tekort komt. En die raming is nog aan de voorzichtige kant. Bij de opstelling van de schatting is namelijk al rekening gehouden met de middelen die in de jaren 1994-1998 worden uitgekeerd door het Fonds voor Economische Structuurversterking (FES). Nog geen rekening is gehouden met kostenverhogende elementen als onderhoud, correcties op de ramingen, prijspeil-stijgingen en onderzoek en ontwikkeling.

Daardoor zou het totaal wel eens veel hoger ke uitpakken.

Gevaar

Door het dreigende tekort dreigt niet alleen de uitvoering van het ruimtelijke beleid forse vertraging op te lopen. Ook de ontwikkeling van een duurzame samenleving loopt gevaar.

Om die ontwikkelingen tegen te gaan zijn aanzienlijke extra investeringen nodig, vinden de adviesorganen.

Voorrang moet in dit verband worden gegeven aan de verbetering van de infrastructuur en die poen die van belang zijn voor de economie. Daarvoor zou nu al een verhoging van de overheidsinvesteringen nodig zijn, met circa f. 1 miljard per jaar, gedurende de komende vijftien jaar.

Verder moet ervoor worden gezorgd dat de middelen die in het FES en het Infrastructuurfonds zijn gereserveerd voor de ruimtelijke inrichting van Nederland worden afgeschermd. Een optimale benutting van de middelen uit deze fondsen kan worden bereikt door het overplannen van project.

Ook wijzen de Raden op de mogelijkheden tot voorfinanciering. Door een beroep te doen op de Kapitaaldienst van andere overheden kan tijdelijk overbruggingskapitaal worden verkregen.

Beleid bijstellen

En bovendien, zo merken de Raden op, moet bij de implementatie van het ruimtelijk beleid steeds rekening worden gehouden met de financieel-economische mogelijkheden. “In dat licht bezien kan het nodig zijn het beleid op onderdelen bij te stellen. De doelstellingen van het beleid dienen immers te worden gehandhaafd; enige vertraging in het bereiken daarvan is niet altijd even verwerpelijk.”

Reageer op dit artikel