nieuws

Projecten moeten know-how weer op peil brengen Rijkswaterstaat is bezorgd over kwaliteit eigen kennis

bouwbreed

Uit een intern onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat er in de diverse gelederen van deze dienst bezorgdheid bestaat over de afname van kennis op diverse terreinen binnen de eigen dienst. Kennis en kunde zijn als gevolg van een forse inkrimping bij Rijkswaterstaat schaarser geworden. De dienst heeft nu een aantal poen opgezet die de know-how binnen de dienst weer op peil moeten brengen.

Al in de begroting voor 1994 signaleerde het ministerie van Verkeer en Waterstaat een terugval in de kennisontwikkeling.

Toen werd aangegeven dat het niet noodzakelijk is alle kennis zelf in huis te hebben, maar dat het dan wel van belang is dat een en ander kan worden opgevraagd bij kenniscentra als TNO, de universiteiten en ingenieursbureaus.

Dit laat echter onverlet dat er ook eigen kennis nodig is om de rol als opdrachtgever goed te ke vervullen.

Volgens het interne onderzoek schort het daar momenteel nog aan. Concreet wordt een gebrek aan technische kennis genoemd als het gaat om kust- en riviermorfologie en afgezonken tunnels.

Concessies

Een en ander heeft, zo blijkt uit het Jaarbericht ’93 dat Rijkswaterstaat gisteren presenteerde, in belangrijke mate te maken met het feit dat Rijkswaterstaat in de laatste tien jaar met 30% is ingekrompen (4000 arbeidsplaatsen) in het kader van de Grote Efficiency Operatie. Geen andere rijksdienst heeft z’n efficiency-taakstelling zo serieus genomen. Rijkswaterstaat onderkent nu echter dat hierdoor de druk op veel plaatsen in de organisatie hoog is opgelopen. “Op sommige plaatsen zijn daarom concessies gedaan aan de kwaliteit van de taakuitvoering. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van het werk toe en wordt er meer van Rijkswaterstaat verwacht”.

Onderuitputting

Overigens is niet alleen het ministerie zelf bezorgd over de inkrimping van Rijkswaterstaat. Eerste Kamerlid H. Eversdijk (CDA) zei vorig jaar al in een debat met minister Maij ‘sterke aanwijzingen’ te hebben dat er in 1993 sprake is geweest van onderuitputting (waarbij er minder wordt uitgegeven dan is begroot) als gevolg van de personele situatie bij Rijkswaterstaat. Er werd in 1993 volgens hem te weinig aanbesteed omdat er niet genoeg besteksklare plannen klaar lagen die konden worden verruild voor poen die onverhoopt niet doorgingen. Minister Maij gaf in dit debat overigens te kennen dat er geen sprake was geweest van meer onderuitputting dan in andere jaren.

Hoe het ook zij, het handhaven van de kennis en kunde onder het huidige personeel krijgt volgens het Jaarbericht nu bijzondere aandacht.

Zo wordt er volgens het plan RWS 200 plus gewerkt aan het ‘bewuster omgaan met kwaliteitseisen en flexibiliteit van personeel’.

Werving, selectie en opleidingen zijn afgestemd op de strategische koers van de organisatie. Regels die belemmerend zijn voor de gewenste flexibilisering van het personeel worden geinventariseerd en voorzien van aanbevelingen voor verbetering. Tenslotte moet het po ‘personeelsplanning’ inzicht geven in de op termijn benodigde kwaliteit en kwantiteit van het personeel. Met deze inzichten hoopt de dienst gerichter op de toekomst in te ke spelen.

Reageer op dit artikel