nieuws

Nipte meerderheid NVOB-

bouwbreed

leden voor bouwgarantie

Slechts een kleine meerderheid van de NVOB-leden is voorstander van de invoering van een Bouwgarantie. Met 65 procent van de stemmen voor heeft de pogroep groen licht gekregen om de Bouwgarantie verder vorm te geven. Met name de hoofdgroep grootbedrijf zet grote vraagtekens bij de invoering van de regeling waarover in november een definitief besluit moet worden genomen.

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) wil de Bouwgarantie, met name voor bouwwerken die buiten de garantieregeling van het GIW vallen, met ingang van 1 januari 1995 invoeren. Daarbij gaat het dan vooral om verbouw, onderhoud, reparatie, kleine nieuwbouwwerken en op beperkte schaal woningnieuwbouw.

Of de invoering van de garantie volgend jaar al haalbaar is, moet blijken uit de verdere uitwerking van de regeling door de pogroep.

Bovengrens

Zo staat onder andere nog niet vast of de regeling binnen het NVOB wordt ondergebracht. Er wordt nog gestudeerd op de mogelijkheid de regeling bij derden’ onder te brengen. Ook is er nog geen duidelijkheid over de vraag waar de bovengrens ligt van de garantieregeling. In het basisidee dat de NVOB-leden op de algemene ledenvergadering voorgelegd hebben gekregen, is het bedrag van f 250000 als bovengrens opgenomen. Sommige leden bestempelden dit bedrag als ”te hoog” anderen vinden dit ”weer te laag”.

Discussie

Vice-voorzitter A. de Jong v an de hoofdgroep grootbedrijf zette in de ledenvergadering namens die hoofdgroep de toon door het nut van een dergelijke Bouwgarantie ter discussie te stellen. Volgens De Jong zou de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van werkzaamheden bij de ondernemers zelf liggen. Daarmee moeten in de ogen van De Jong de lidbedrijven zich van andere ondernemingen onderscheiden. Ook zou de regeling volgens de hoofdgroep grootbedrijf te duur worden.

Een bezwaar dat drie jaar geleden, bij de introductie van het plan, door het merendeel van de gewesten werd gedeeld. De premies voor de te verzekeren som zouden volgens de gewesten toen, te hoog worden.

De heer De Jong, weigerde zijn bezwaren toe te lichten. Omdat het hier om een besloten vergadering ging vindt hij het geen pas geven daar op in te gaan zo liet hij, alvorens de hoorn op de haak te gooien, weten.

Stemming

Het voorstel van de pogroep is op de algemene ledenvergadering wel in stemming gebracht. Met een nipte meerderheid werd uiteindelijk met de voortgang van de garantieregeling ingestemd. Van de aanwezige leden stemde 65 procent vuur en 35 procent tegen de regeling. ”Er wordt heel genuanceerd over het fenomeen Bouwgarantie gedacht, dat laat de uitkomst van de stemming wel zien”, aldus een NVOB-lid.

Al enige jaren overweegt het NVOB de invoering van een garantieregeling. De eerste voorstellen daartoe dateert al weer uit 1992. Sindsdien wordt er aan de opzet en de regeling flink gesleuteld.

De voornaamste reden voor de invoering van de regeling is de hartstochtelijke wens van het NVOB zich te profileren van de niet lid-bedrijven. Het hebben van een Bouwgarantieregeling moet de keuze van de opdrachtgever tussen een NVOB-lid en een niet-lidbedrijf vergemakkelijken.

De regeling moet de afbouw garanderen in geval van insolventie of het in gebreken blijven van de aannemer.

Gewest

Tijdens het jaarcongres van het gewest Noord-Brabant verklaarde voorzitter ing. J. Bras een warm pleitbezorger voor de garantieregeling te zijn. Ook hij ziet, evenals het bestuur, de regeling als een middel om de concurrentiepositie van de NVOB-leden te versterken. ”De regeling speelt in op de marktvraag naar kwaliteit en biedt formele ondersteuning aan het verlangen bij de opdrachtgever naar betrouwbaarheid en zekerheid”, aldus Bras.

Reageer op dit artikel