nieuws

Neprom: Er moeten nieuwe woningconcepten komen Versterking stedelijke centra heel hard nodig

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen Neprom is het met de overheid eens dat het stedelijk gebied volgens de Vinex versterkt moet worden. Maar de revitalisering van de steden wordt bedreigt door diezelfde overheid. Wat betreft de woningbouw in de steden moet naar nieuwe mogelijkheden worden gezocht om aan de vraag aan de onderkant van de woningmarkt te ke voldoen.

Volgens voorzitter ing. J. Th. Blok van de twintig-jarige Neprom worden de binnensteden grote concurrentie aangedaan door de vestigingsmogelijkheden voor de detailhandel op locaties buiten de stedelijke centra toe te staan.

Hij wees op de jaarvergadering van zijn vereniging in Wassenaar op ontwikkelingen in Frankrijk en Groot Brittannie, waar men juist terugkomt van grootschalige winkelconcentraties buiten de steden. ”Als er geen grote inspanningen plaatsvinden om het proces te keren, ontstaat daadwerkelijk een nieuwe ruimtelijke spreiding, waarin de steden niet meer meedoen. De steden zijn nog niet reddeloos verloren, maar herstel van de centrumfunctie vereist een grote inzet”, aldus Blok.

Daartoe zou een drastische herverdeling van de uitkeringen uit het Gemeentefonds ten gunste van de grote steden en ten koste van stedelijke randgemeenten goed helpen. Ook verbetering van het stedelijk openbaar vervoer en parkeervoorzieningen ke daaraan bijdragen.

Blok noemde het grootste probleem van de steden in de komende periode de huisvesting van de laagste inkomensgroepen. De moeilijkheid ligt vooral in het feit dat het aanbod nieuwbouw niet goed aansluit op de vraag van de doorstromers. Daardoor blijven die zitten in woningen, die niet voor hen bestemd zijn.

Doorstroming

”Maar zelfs als doorstroming vanuit de goedkope voorraad goed op gang komt, zal dat niet voldoende zijn om de vraag aan de onderkant van de markt op te vangen”, aldus Blok. Volgens de Neprom zal er moeten worden gezocht naar nieuwe woningconcepten, nieuwe financieringsvormen en nieuwe samenwerkingsverbanden om een forse woningproduktie te ke blijven realiseren in een tijdperk van subsidieloos bouwen.

Vraag

Tegelijkertijd is de Neprom ervan overtuigd dat lang niet alle vastgoedinvesteringen zich laten sturen door ruimtelijk beleid. Ze worden ook bepaald door de vraag naar dat vastgoed. In dit verband werd gerefereerd aan een recent onderzoek van OTB Delft in opdracht van het ministerie van VROM, de vier grote steden en een aantal marktpartijen, waaruit blijkt dat de woonconsument een groot huis prefereert met een tuin en een parkeerplaats op eigen terrein of voor de deur.

”De vraag is nu of ruimte in Nederland zo schaars is, dat de Nederlander heropgevoed moet worden tot flatbewoner. De vraag is ook hoe compact de compacte stad kan zijn.”

Voor de Neprom staat vast dat al te compact bouwen een breuk in de na-oorlogse stedebouwkundige traditie betekent. Bovendien verhoogt het de recreatieve druk op de groene omgeving van de stad en veroorzaakt het extra recreatief verkeer.

Er is volgens de Neprom-voorzitter meer ruimte in ons land beschikbaar dan altijd wordt gesuggereerd. Volgens hem zouden CBS-gegevens laten zien dat inclusief infrastructuur en bouwterreinen, 13% van het totale Nederlandse oppervlak bebouwd is. En daarvan is de helft in gebruik als agrarisch terrein.

”Een groot deel van dat agrarische terrein zal de komende jaren uit de produktie moeten worden genomen. Hoe schaars is dan ruimte in Nederland ?”

Over dit soort zaken zou in ons land eens een fundamentele discussie moeten worden gevoerd, zo vinden de poontwikkelaars.

Openbaar vervoer

Bij dit soort discussies dient ook de vraag te worden gesteld waarom pas in de 21ste eeuw nieuwe woonlocaties via hoogwaardig openbaar vervoer zullen worden ontsloten. Gevreesd moet worden dat de woonconsument op die nieuwe woonlocaties dan al lang hun vervoer hebben ingekleurd met een of twee auto’s voor de deur.

Volgens Neprom-adviseur prof. drs. P.P. Kohnstamm komt dat doordat de middelen die de overheid voor de bodemsanering heeft uitgetrokken ten koste gaan van een tijdige ontwikkeling van dat gewenste openbare vervoer.

Reageer op dit artikel