nieuws

Investeringen blijven uit in Limburgse wegenbouw

bouwbreed

De provincie Limburg zit met een toename van het financieringsoverschot met ruim f. 18 miljoen tot ruim f. 178 miljoen. Dat is vooral een gevolg van uitblijven, vorig jaar, van investeringen in de infrastructuur en van een een toename van fondsen en reserveringen. Daar staat tegenover een forse daling van het saldo van het voor de provincie belangrijke Waarborgfonds Grindwinning.

De boekwaarde van de investeringen was per 1 januari 1994 aanzienlijk lager dan oorspronkelijk geraamd. In de Voorjaarsnota schrijven gedeputeerde staten dit onder meer toe aan vertraging in de uitvoering van een aantal wegenpoen als gevolg van planologische procedures.

Het betreft in het bijzonder het po Noordervaart te Helden-Panningen (krediet f. 5,5 miljoen) en de aanleg van het fietspad Maastricht-Vaals (krediet f. 2,5 miljoen). Deze kredieten zijn overgeheveld naar 1994.

Voorts is het saldo van een aantal fondsen aanzienlijk toegenomen. Zo werd voor versnelde aanleg van de A73-Zuid f. 7,7 miljoen vrijgemaakt en kreeg het fonds wegenbouwpoen er f. 4,2 miljoen bij. Bovendien ging er f. 3 miljoen naar het fonds stads- en dorpsvernieuwing. daar staat tegenover dat ten behoeve van de huisvesting van het Bonnefantenmuseum f. 3,3 miljoen werd uitgegeven.

Wijzigingen voltrokken zich ook bij overige reserves. Zo werd aan de reserve voor infrastructurele poen met een langere looptijd f. 1,6 miljoen toegevoegd.

Grindwinning

Nadelig voor de provincie was de vermindering van het saldo van het waarborgfonds voor de herinrichting van grindwinningsgebieden. De werkelijke stand was f. 21,7 miljoen lager dan geraamd. Dat vloeit voort uit verminderde afdrachten van grindproducenten in verband met afnemende grind- en zandproduktie in het zogeheten Structuurvisie-gebied, een verlaging van de afdrachttarieven van f. 1,46 naar f. 0,76 per tonen het feit dat met betrekking tot een deel van het al genoemde gebied geen afdrachten meer verschuldigd zijn.

“Voor het eerst sinds lange tijd daalt het saldo van het waarborgfonds fors onder het niveau van f. 100 miljoen. Verwacht wordt dat deze neergaande lijn zich zal blijven doorzetten en dat deze waarborgsom binnen enkele jaren vrijwel geheel zal zijn uitgeput”, aldus GS.

Zij tonen zich overigens somber over de financiele positie van de provincie. Die was tot nu toe altijd goed. Jaarlijks was er voldoende geld beschikbaar voor nieuw beleid. maar er lijkt volgens hen nu sprake van een trendbreuk, want in de Voorjaarsnota wordt nu een tekort aangegeven van ruim f. 359000.

En GS constateren geen verbetering. Integendeel. In de Voorjaarsnota wordt een toekomstig financieel beeld geschetst “dat de provincie niet gewend is. In plaats van een jaarlijkse ruimte voor nieuw beleid van f. 10 miljoen, is er in 1995 nog een ruimte van zes ton. En hoewel niet berekend, valt te vrezen dat na 1995 tekorten zullen ontstaan.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels