nieuws

Heerma: Kadaster zal niet duurder worden

bouwbreed

De verzelfstandiging van het Kadaster zal er volgens staatssecretaris Heerma niet toe leiden dat de klant meer moet betalen voor de diensten van het Kadaster. De voormalige rijksdienst moet weliswaar bedrijfsmatig werken, maar dat betekent volgens de bewindsman nog niet dat zij uit is op het maken van winst.

Het streven moet ook de komende jaren zijn gericht op verdere reductie van de kosten en verbetering van de produktiviteit, zo zei Heerma bij de officiele verzelfstandiging van het Kadaster, gisteren in Utrecht. ”Niet om winst uit te keren aan de enige aandeelhouder, de Staat, maar om deze produktiviteitswinst via de tarieven ten goede te laten komen aan de klanten.”

De verzelfstandiging van het Kadaster vormt de afronding van een proces dat begin jaren 80 werd begonnen. Destijds werd minister Nijpels als brenger van het nieuws over de reorganisatie (”Het tegen zo laag mogelijke kosten dienen van de rechtszekerheid inzake vastgoed en het bevorderen van een optimale informatievoorziening dienaangaande”, luidde de missie in de Organisatiewet) nog op sneeuwballen getrakteerd.

Nu echter is het personeel de grootste steunbetuiger. Heerma: ”Het personeel ziet deze verzelfstandiging als van strategisch belang voor de toekomst van het Kadaster.”

Bestuursorgaan

Het Kadaster is nu een Zelfstandig Bestuursorgaan geworden. Er is sprake van een eigen vermogenspositie, waarmee het los is komen te staan van de rijksbegroting. Bovendien is niet meer de minister, maar het management verantwoordelijk voor de financien en het personeel. De bewindsman blijft wel verantwoordelijk voor de continuoteit van het bedrijf, de kwaliteit van de dienstverlening en de vaststelling van de tarieven.

De tarieven ke volgens Heerma niet in concurrentie worden bepaald, omdat dan de continuoteit en uniformiteit van de dienstverlening van het Kadaster in gevaar komt.

”Volledige concurrentie wordt vooralsnog niet voorzien”, aldus de staatssecretaris. ”Daarom is het van belang dat langs politieke weg toezicht blijft bestaan op de prijs-kwaliteit-verhouding van de produkten van het Kadaster.”

Wel is er een aantal mechanismen ingebouwd om de marktgevoeligheid van het Kadaster en de kwaliteit van zijn produkten te waarborgen. Onderdeel daarvan is de gebruikersraad, waarin de belangrijkste klanten zijn vertegenwoordigd, zoals de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de Koninklijke Notariele Broederschap, de Vereniging eigen Huis, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Reageer op dit artikel