nieuws

Centraal Fonds steunt corporaties voor 186 mln

bouwbreed

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft in 1993 aan zeven woningcorporaties financiele steun gegeven. Daarmee is een bedrag gemoeid van f. 186 miljoen. De grootste bijdrage voor haar sanering is toegekend de Amsterdamse corporatie Nieuw Amsterdam, onder andere in verband met de omvangrijke renovatie van de flats in de Bijlmermeer: f. 132 miljoen.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 1993 van het Centraal Fonds. Behalve Nieuw Amsterdam hebben ook de corporaties Sas van Gent Vooruit’ te Sas van Gent, De Opdracht’ te Lelystad, Heerlen’ te Heerlen, Nutswoningen’ te Den Haag en Appingedammer Woningbouw te Appingedam bedrijfsmatige steun ontvangen. De Hoop’ uit Helmond ontving een projectgerichte bijdrage uit het fonds van f. 2,6 miljoen voor de verbetering van het bezit in de wijk Helmond-noordoost. Deze wijk kampt al jaren met leefbaarheidsproblemen en slechte verhuurbaarheid.

Voor 1994 zijn vier steunaanvragen in behandeling. Het gaat om Nieuw Amsterdam, voor de tweede fase van zijn sanering, Limburg’ te Geleen, Meerveld’ uit Broek in waterland, en Volkshuisvesting Zwijndrecht-Dordrecht’ te Zwijndrecht. Tot en met ultimo 1993 is aan het fonds een bedrag van f. 524 miljoen bijgedragen door de toegelaten instellingen. Daarvan is bijna f. 350 miljoen belegd in vastrentende waarden. Aan rente-inkomsten is over 1993 f. 25 miljoen ontvangen. Het vermogen van het fonds bedroeg eind 1993 f. 406 miljoen, inclusief een nog te ontvangen bijdrage over 1993 van f. 115 miljoen. Dat is groot genoeg om de jaarlijkse bijdrage over 1994 achterwege te laten. Het fonds wilde eigenlijk de bijdrage over 1993 al niet meer innen, maar dat vond staatssecretaris Heerma te vroeg. Het fonds vroeg de bewindsman ook of de berekeningsmethodiek voor de vaststelling van de bijdragen kon worden gewijzigd. Hier heeft Heerma wel positief op gereageerd. Er zal hier nog nader overleg over worden gevoerd.

Heffing

In het jaarverslag worden verder ingegaan op de zogeheten incidentele heffing. De bewindslieden van VROM ke een eenmalige bijdrage vragen van corporaties die rentevoordelen hebben genoten door het vervroegd aflossen van rijksleningen, maar met dat geld in 1988 en 1989 niet of onvoldoende hebben geonvesteerd in groot onderhoud en verbetering van het woningbezit. Heerma heeft inmiddels te kennen gegeven dat hij de beslissing over het al dan niet opleggen van een incidentele heffing zal laten afhangen van de realisatiecijfers van de woningverbeteringsplannen uit die jaren. Het bestuur van het Centraal Fonds vindt dat er geen heffing moet komen.

Reageer op dit artikel