nieuws

Bonden winnen kort geding tegen werkgevers Tekst bouwcao moet worden aangepast

bouwbreed

De bouwbonden van FNV en CNV, alsmede de vakvereniging Het Zwarte Corps hebben het kort geding tegen de werkgeversorganisaties, partij bij de bouwcao, gewonnen. President mr. L. Schuman van de rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat de werkgevers binnen vijf dagen door ondertekening van een door de bonden aangegeven tekst de bouwcao dienen te wijzigen op straffe van een dwangsom van f.100000 per dag dat dit wordt nagelaten.

Het kort geding diende 4 mei en handelde over de afspraken, die tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe bouwcao in maart vorig jaar zijn gemaakt en de wijze, waarop die afspraak in de cao is verwoord. Partijen kwamen overeen een systeemfout in het Rechten Beheer Systeem te verbeteren, waardoor het onmogelijk zou worden dat zieke werknemers in een jaar tijd meer RBS-rechten zouden ke opbouwen dan gezonde collega’s.

De maximale opbouwtijd per jaar werd daarom in artikel 29b van de cao bepaald op 230 dagen. Doordat door de tekstschrijvers van de cao het woordje ‘arbeidsongeschikte’ niet werd opgenomen, konden werkgevers later volhouden dat deze afspraak ook voor gezonde werknemers van kracht zou zijn. Dus ook voor werknemers, die op vakantiedagen op uitdrukkelijk verzoek van de werkgever doorwerkten en zo meer dan 230 dagen werkten.

Over het meerdere zouden werkgevers voor hun werknemers dan geen RBS-rechten (vakantiegeld, pensioen etc.) afdragen. Volgens mr. Schellart, die namens de bonden optrad, zou handhaving van deze foutieve tekst de werkgevers een bedrag opleveren van ruim f. 45 miljoen, terwijl bij het opheffen van de systeemfout voor zieke werknemers het om een bedrag van f. 9 miljoen zou gaan. Mr. M. van der Ent van het AVBB toonde zich namens werkgevers teleurgesteld over dit vonnis, waarvan de motivering nog moet komen, maar de uitvoering bij voorrang dient te geschieden. Ondertekening van een nieuwe tekst die de overeenkomst van maart vorig jaar recht doet, moet binnen vijf dagen geschieden, terwijl de bouw vanaf Hemelvaartsdag vier dagen plat gaat. De werkgeversdelegatie zal zeker na de ontvangst van de motivering van de rechtbankpresident bijeenkomen om de gevolgen van zijn uitspraak te overwegen. Alsdan zal ook worden vastgesteld of hoger beroep moet worden aangetekend.

Werkgevers zijn teleurgesteld omdat ze de overtuiging hadden “dat in de cao afspraken zijn opgeschreven, die recht doen aan de gezamenlijke intentie van partijen”, aldus mr. Van der Ent.

Vertrouwen

Bij de bouwbonden werd de uitspraak uiteraard met vreugde ontvangen. “President mr. Schuman heeft laten blijken dat wat je afspreekt tijdens de onderhandelingen geldt. Dat is belangrijk omdat je je anders nimmermeer een foutje zou ke veroorloven”, aldus een woordvoerder van de bonden. Officieel luidde het gezamenlijke commentaar van de betrokken bonden :”Onderhandelen doe je op basis van wederzijds vertrouwen. Voor ons geldt: een man een man, een woord een woord. Jammer dat er een kort geding nodig is geweest om er voor te zorgen dat de bouwwerkgevers zich toch houden aan een in goed vertrouwen gemaakte cao-afspraak.”

Naar verluidt zouden partijen de volgende vervangende tekst voor artikel 29b binnen vijf dagen dienen te ondertekenen: ‘Artikel 29b: Beperking opbouw RBS-rechten ingeval van 52 weken ziekte. Uitsluitend ingeval van arbeidsongeschiktheid gedurende een onafgebroken periode van 52 weken wordt de afdracht van verschuldigde premies en bijdragen via het RBS, als bedoeld in artikel 29, 1e lid sub a, voorzover het betreft bijdragen ten behoeve van het vakantiefonds, het pensioenfonds, het risicofonds, het opleidings- en ontwikkelingsfonds en de premie collectieve ongevallenverzekering, beperkt tot het maximaal aantal opbouwdagen, geldend in het rechtjaar waarin de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.’

Reageer op dit artikel