nieuws

”Automatische prijscompensatie niet aan de orde” Patstelling invulling cao mortelbranche

bouwbreed

Er doet zich een merkwaardige patstelling voor in de betonmortelbranche. De onderhandelingen over een nieuwe cao, die op 1 maart had moeten ingaan, zitten in het slop. Delegaties van werkgevers en werknemers zijn uit elkaar gegaan zonder een nieuwe datum voor een onderhandelingsronde af te spreken. Niettemin wensen partijen niet van een breuk te spreken. Wel zal, althans door de vakbonden, de achterban worden geonformeerd.

Volgens vice-voorzitter Bram Visser van de bouwbond-FNV spitst het verschil van mening zich toe op het systeem van de automatische prijscompensatie. Volgens hem ontkennen de werkgevers, verenigd in de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland, dat een dergelijk systeem onderdeel uitmaakt van de mortelcao.

En dat betekent weer dat de door de werkgevers geboden loonsverhoging van 0,5% voor deze een jaar van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomst, lange na niet de prijscompensatie dekt, die volgens de bonden 2,25% bedraagt. Overigens menen de vakbonden bovendien dat de geboden loonsverhoging van een half procent als gevolg van een mogelijke wijziging van werktijden een verhoging is ”die werknemers eigenlijk uit eigen zak betalen.

Visser licht dit als volgt toe: ”De werkgevers willen naar meer flexibele werktijden. Een nieuwe werktijdenregeling houdt dan ook in dat werkgevers minder overwerkvergoedingen hoeven uit te betalen. De werkgevers schatten de kostenbesparing, die daardoor optreedt op slechts’ 0,5%”.

Volgens Visser zou de huidige praktijk uitwijzen dat het inkomen van veel van de 1500 werknemers bij de rond 180 betoncentrales voor een niet onbelangrijk deel uit overwerkvergoeding bestaat. Dus moet worden verwacht dat van deze maatregel nogal wat werknemer er in inkomen op achteruit zullen gaan.

Het is overigens niet uitgesloten dat de vakbonden de voorgesteld flexibele werktijdregeling zullen aanvaarden, maar dat zal afhangen van wat het totale arbeidsvoorwaardenpakket laat zien. De voorman van de bouwbond-FNV wenst niet van een breuk in de onderhandelingen te spreken. ”We zijn het op een niet onbelangrijk punt niet eens ke worden en daarom bezinnen we ons op wat ons te doen staat. Het is in ieder geval ernstig genoeg om onze achterban te informeren”.

Directeur mr. C.F.Woortman van de Vereniging v an Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland wenst evenmin van een breuk in de onderhandelingen te spreken noch van een patstelling . Hij noemt het een ”tijdelijke rustpauze” in een overleg voor een cao, die twee maanden geleden al van kracht had moeten worden.

Op de vraag of werkgevers ontkennen dat er in de mortelcao een systeem van automatische prijscompensatie is opgenomen, wenst hij niet in te gaan. Hij volstaat met te zeggen ”dat in de cao 94/95 een automatische prijscompensatie niet aan de orde is”.

Volgens hem gaan werkgevers uit van de feitelijke nullijn, maar hebben ze nog kans gezien een loonsverhoging van 0,5% aan te bieden, terwijl ook is ingestemd in een 0,7procentpunt verhoging van de VUT-premie voor 1994 van 5,9 naar 6,6%.

Woortman rekent ons voor dat door de flexibilisering van de werktijden, waarmee 0,5% loonruimte wordt verkregen alsmede een flinke verlaging van de te betalen premies aan het Sociaal Fonds, er in totaal een ruimte is ontstaan van 1,25%.

Als van die ruimte de 0,7% hogere vut-premie wordt afgetrokken alsmede enige geringekostenposten, die tienden van procenten bedragen, resteert een ruimte van 0,41%, die werkgevers hebben willen afronden tot de halve procent loonsverhoging die is aangeboden.

Achterban

Woortman heeft begrepen dat de vakbonden hun achterban wensen te informeren (”Misschien via pamfletten aan de poort”), waarna hij rekent op een telefoontje of brief om een nieuwe onderhandelingsdatum af te spreken.

Werkgevers willen volgens de vakbonden gedurende de looptijd van de komende cao de mogelijkheid onderzoeken voor een nieuwe vut-regeling. Ze hebben al aangekondigd dat daarin het werkgeversdeel van de vut-premie op 5,9% zou moeten worden gemaximeerd, een percentage dat voor 1993 al gold en voor 1994 is gebracht op 6,6%.

De huidige cao geeft aan dat de volledige vut-premie voor rekening van werkgevers komt (tenzij het uta-personeel betreft), zodat op termijn een tweede patstelling niet is uitgesloten.

Reageer op dit artikel