nieuws

Zwolse vereniging wil milieubewust wonen

bouwbreed Premium

Woningstichting Savo en de vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ) zullen in de Overijsselse hoofdstad een milieubewust woningbouwpo ontwikkelen. Beide partijen ondertekenden daarvoor een intentie-overeenkomst. MMWZ nam het initiatief voor het eerste grootschalige po van dit soort in Zwolle. Het plan voorziet in maximaal 40 huur- en koopwoningen, werkruimtes en gemeenschappelijke voorzieningen. Het werk begint in 1995 waarna de oplevering in 1996 volgt.

Het po gaat uit van mens- en milieuvriendelijke bouwmaterialen. Bewoners krijgen een stem in de voorbereiding, de bouw en het beheer. Het plan biedt ruimte voor een gemeenschappelijke tuin en voorzieningen. Waterbesparing behoort eveneens tot de prioriteiten. Savo treedt op als ontwikkelende partij en toekomstige eigenaar van de huurwoningen. De stichting Woonservice die de pomatige activiteiten van Savo beheert behartigt de ontwikkeling en de uitvoering van het po.

De inventarisatie van MMWZ maakt melding van minimaal 30 procent huur- en maximaal 70 procent koopwoningen. De huurwoningen moeten drie of vier kamers krijgen. Eventueel wil de vereniging woningen met twee kamers realiseren die gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes. Van de koopwoningen moet 70 procent over drie en vier kamers beschikken. Minstens de helft dient onder de premie A-sector te vallen. Het plan kan ruimte bieden aan een beperkt aantal koopwoningen volgens de vrije sector. Alle woningen moeten aanpasbaar zijn en voldoen aan de milieuvoorkeurslijst van de gemeente Zwolle.

Proefpoen

De corporatie werkt volgens directeur ing. L. van Rij van Woonservice sinds twee jaar met een milieubeleidsplan. De inhoud moet voor een structureel milieubewuste bouw en beheer van het bestand. Een algemeen plan mondde uit in twee proefpoen. Het ene voorzag in een milieubewuste uitvoering van groot onderhoud en woningverbetering. Het andere po moet ervaring opleveren met milieubewuste nieuwbouw. Savo sloot daarvoor de intentieovereenkomst met MMWZ. De bouw vindt plaats aan de Commissaris-laan in de wijk Oldenelerbroek.

De werken beginnen naar Van Rij verwacht in 1995 waarna de oplevering een jaar nadien plaats vindt. Een haalbaarheidsonderzoek moet de basis leggen voor het programma van uitgangspunten dat weer de aanzet geeft tot de daadwerkelijke ontwikkeling van het plan. Deze studie gebeurt in opdracht van MMWZ in samenspraak met Savo en Woonservice. Als richtlijn geldt het programma van eisen van de vereniging. Dat komt op diens beurt voort uit de Handleiding Duurzame Woningbouw van de SEV.

Uitvoering

De uitvoering moet volgens de voorkeurslijst van MMWZ gebeuren door middel van cascobouw die in combinatie met inbouwpakketten mogelijkheden biedt voor zelfwerkzaamheid en eigen invulling. De woningen dienen een flexibele indeling te krijgen en eventueel uit te komen op gemeenschappelijke voorzieningen. De vereniging streeft naar onderhoudsarm bouwen en naar een langere levensduur dan de reguliere bouw biedt. De materialen moeten bij voorkeur voldoen aan variant 1 uit de SEV-handleiding. Voorts streeft de vereniging naar een maximaal jaarlijks gasverbruik van 600 kubieke meter. Onderzoek moet uitwijzen of een koppeling met het koelwater uit de IJsselcentrale een bijdrage kan leveren aan de verwarming. Enkele woningen krijgen rietveldzuivering. De aandacht gaat verder uit naar hergebruik van regenwater.

Woonservice en MMWZ willen volgens Van Rij met het po het beeld van ecologisch bouwen verbeteren en bewijzen dat ook in deze tak van bouw een interessante vormgeving oplevert. Welbeschouwd gaat het hier om een toegevoegd experiment. Mogelijk stelt het stimuleringsfonds architectuur hiervoor een bijdrage beschikbaar. Externe adviseurs zullen ook meewerken aan de vormgeving van de woningen.

Corporaties ke volgens Van Rij in dat opzicht als voorlopers optreden en investeren in een betere vormgeving van milieubewust gebouwde woningen. Poontwikkelaars en beleggers blijken in dat opzicht vaak minder flexibel. Aan de andere kant behoeft dat beeld evenwel enige aanpassing getuige een po dat een ziektekostenverzekeraar in het Duitse Tubbingen liet realiseren. Corporaties zijn vaak bang om zaken van het dagelijks beheer uit handen te geven.

Standaard

Het moet volgens Van Rij uiteindelijk zover komen dat ook voor het ontwerp van milieubewuste woningen standaard goede vormgeving wordt gepleegd. Toeleveranciers ke daar het hunne aan bijdragen. Bijvoorbeeld timmerfabrieken verwerken al in toenemende mate ander hout dan tropisch hardhout. Ook de cv-industrie is al een heel eind op het goede pad. hr-ketels worden bijna standaard geleverd terwijl het onderhoud aan deze voorzieningen steeds minder wordt. De nieuwste produkten vergen nog maar een keer in de twee jaar onderhoud.

De woningen van MMWZ staan volgens diens voorzitter ing S. Tjepkema alleen open voor leden van de vereniging. Het gaat dan niet alleen om de huur- maar ook om de koopwoningen. Met deze voorwaarde wil de vereniging mensen trekken die zich bij het milieu betrokken voelen. MMWZ streeft naar een vrij brede doorsnede van de bevolking. De bewoners ke later naar eigen wensen en draagkracht aanvullende milieumaatregelen laten uitvoeren. De gemeente levert een financiele bijdrage voor deze aanpassingen. Zwolle wil daarmee de markt voor bepaalde materialen vergroten. In Rotterdam volgde eerder een dergelijke actie. Na een jaar bleken de prijzen van milieubewuste materialen dusdanig gedaald dat de gemeente de bijdrage afschafte. Zwolle houdt zich afzijdig van het overleg over het programma van eisen maar zal naar verwacht wel een intentie-overeenkomst ondertekenen.

Bestaansrecht

Loopt het po uit op een succes dan ziet de vereniging volgens Tjepkema uit naar de realisatie van een soortgelijk po in de Zwolse uitbreidingswijk Stadshagen. Over de opzet van dit voornemen wil MMWZ zich vooralsnog niet druk maken. Alle aandacht dient nu uit te gaan naar het po aan de Commissarislaan. Met dit plan wil de organisatie het bestaansrecht bewijzen.

MMWZ zal de aangeboden grond rechtstreeks door de gemeente laten overdragen aan Savo. De woningbouwvereniging financiert de huurwoningen en zal tevens optreden als ontwikkelaar van de koopwoningen. De corporatie zorgt tevens voor de voorfinanciering van de grond- en ontwikkelingskosten. De bouw begint evenwel pas wanneer een substantieel deel van de woningen is verkocht. Woonservice draagt als projectontwikkelaar zorg voor de voortgang en coordinatie van het ontwikkelingsproces. De plankosten die Woonservice en derden moeten maken worden verdisconteerd in de stichtingskosten. Om de betrokkenheid van de individuele leden van MMWZ zo groot mogelijk te maken moeten de kandidaat huurders/kopers een financiele bijdrage leveren. De vereniging laat maximaal drie vertegenwoordigers deelnemen aan de bouwteams en de bouwvergaderingen.

Kosten

Het kan gebeuren dat de ontwikkelingen van het po- en bouwteam leiden tot speciale algemene voorzieningen, afwijkend materiaalgebruik of tot zelfwerkzaamheid en passen binnen het proefpo volgens het milieubeleidsplan van Savo. In dat geval neemt de corporatie een deel van de extra kosten over. Per woning gaat het dan om maximaal f. 2500 en blijft beperkt tot de huurwoningen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de twee partijen, de gemeente of de provincie ke bijdragen aan voorzieningen in de koopwoningen en/of de gemeenschappelijke voorzieningen. Voorts moet er uitsluitsel komen over welke voorzieningen worden vergoed bij de afloop van een huurovereenkomst en welke zonder betaling in het eigendom van Savo zullen overgaan.

Zonder extra geld valt een proefpo als dit volgens Van Rij niet te realiseren. Een probleem bieden de scherpe huurprijzen. Het is nog nauwelijks mogelijk een woning voor een huur van minder dan f. 700 per jaar te bouwen. Combinatie met koopwoningen verlaagt de huur tot f. 650, f. 670. Een dergelijke combinatie maakt het mogelijk om gelden door te schuiven. Prijsonderhandelingen gaan dan over het totale bouwplan. In het geval van MMWZ komen er nog ruimtes voor kleinschalige bedrijvigheid bij en gemeenschappelijke ruimtes. De laatste soort voorzieningen levert in de praktijk nogal eens een teleurstelling op. De vereniging moet die zien te exploiteren. De kosten daarvan moet men in de huren verdisconteren. Het latere succes hangt ook samen met vooraf gemaakte afspraken over de activiteiten die in gemeenschappelijke ruimten ke plaatsvinden.

Reageer op dit artikel