nieuws

Zorg Vinexlocaties bij Stimuleringsfonds

bouwbreed

Minister Alders heeft gisteren het eerste exemplaar in ontvangst genomen van ‘De periferie centraal’ een publikatie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Daarin wordt nogal wat zorg uitgesproken bij dreigende problemen inzake haalbaarheid en uiteindelijk te realiseren kwaliteit van nieuwe woonomgevingen aan de rand van bestaande steden.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kwalitatieve grondslagen van de stedebouwkundige plannen die op dit moment door verschillende gemeenten worden ontwikkeld voor Vinex-locaties. Het onderzoek richt zich op de programmatische en ruimtelijke principes waarmee aan de randen van enkele door de rijksoverheid aangewezen stedelijke agglomeraties grote bouwlocaties worden ontwikkeld.

Het onderzoek concludeert een grote eenvormigheid in de nagestreefde stedebouwkundige kwaliteit. Overal gaat het om woonmilieus met voornamelijk eengezinswoningen in parkachtige milieus met lage bebouwingsdichtheden.

De onderzoekers wijzen op dreigingen die de planontwikkeling in de nabije toekomst boven het hoofd hangen. De eenzijdige uitgangspunten leiden tot buitengewoon monotone woonwijken. De kosten van infrastructuur en groenvoorzieningen worden uitzonderlijk hoog genoemd waarbij de financiele dekking meestal niet gewaarborgd is.

Bovendien zijn samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, stedebouwkundige ontwerpers en marktpartijen nog nauwelijks uitgekristalliseerd. Hierdoor ke allerlei competentieconflicten ontstaan.

De integraal afgewogen kwaliteit kan daardoor gemakkelijk in de verdrukking komen, menen de samenstellers van het onderzoek.

Het stimuleringsfonds bepleit een grotere belangstelling van de rijks- en lokale overheden voor de kwalitatieve uitgangspunten bij de grote Vinex-woningbouwlocaties.

Reageer op dit artikel