nieuws

Uitbreiding van Europese infrastructuur kost 880 mld

bouwbreed

De Europese Commissie in Brussel becijfert de kosten voor de voltooiing van een Europees transportnetwerk voor de komende vijftien jaar op minimaal circa f. 880 miljard (ruim 400 miljard Ecu). Voor de meest dringende maatregelen, die tegen het jaar 2000 genomen dienen te worden is volgens de Europese Commissie een bedrag nodig van ruim 480 miljard gulden (220 miljard Ecu).

Voor de financiering van deze massale investeringen moeten de inspanningen van de overheden worden aangevuld door investeringen van de particuliere sector.

Dat schrijft het “dagelijks bestuur” van de Europese Unie in een zopas gepubliceerde nota met “orientaties” voor de ontwikkeling van dit transportnetwerk dat tegen het jaar 2010 af zou moeten zijn. Deze orientaties werden in nauwe samenwerking tussen de Europese Commissie en de landen van de EU op papier gezet en bevatten dan ook in ruime mate de nationale prioriteiten van elk van de lidstaten van de Europese Unie.

De Europese Commissie denkt bij deze enorme taak aan alle vormen van transport-infrastructuur over land, te water en door de lucht. Zij kiest daarbij voor een globale benadering van de netwerken voor het vervoer over de weg, de binnenvaart en het gecombineerd vervoer. In de orientaties noemt de Europese Commissie de na te streven doelstellingen op, de krachtlijnen voor de te voeren acties en de voorwaarden voor de identificatie van de poen die een gemeenschappelijk Europees belang hebben.

Actie-kader

In de orientaties wordt ook het actie-kader geschetst dat zich niet alleen richt tot de nationle overheden, maar ook tot de regio’s en gewesten, de derde landen promotoren, de verantwoordelijken voor de netwerken, de industrie en de gebruikers van het vervoer. Aan de hand van deze orientaties zullen de landen van de Europese Unie t.z.t. ook moeten uitmaken welke financiele last de EU op zich zal nemen. Dat kan gebeuren met behulp van het cohesiefonds voor de armere zuidelijke landen van de Unie en Ierland, via leningen van de EIB (de Europese Investeringsbank) en via de normale Europese begroting voor de transeuropese netwerken. Het hedendaagse Europese transportnetwerk telt 58000 kilometer wegen die als transeuropees ke gelden. Zij moeten nog beter op elkaar worden aangesloten en gemoderniseerd. De bouw van nieuwe wegen is vooral nodig in de randgebieden van de Europese Unie.

Spoorverbindingen

Het spoorwegennetwerk beslaat 70000 kilometer. Daarvan is 23000 kilometer bestemd voor nieuwe spoorlijnen voor de hoge-snelheidstrein (hst) en aangepaste klassieke lijnen waarop met een snelheid van 200 kilometer per uur of harder kan worden gereden. Het gaat hierbij vooral om spoorverbindingen tussen de hoofdsteden of andere miljoenensteden in de landen van de Europese Unie. De andere spoorlijnen zijn bestemd voor het gecombineerd vervoer of voor speciale dienstverlening in regio’s en havens.

De Europese Unie beschikt over 12000 kilometer bevaarbare waterwegen. Doel van het transeuropees netwerk voor het gecombineerd vervoer is de overslag van goederen tussen het spoor, de weg, de binnenwateren en de zeehavens vlotter te laten verlopen.

Verbetering van de havenuitrusting en een grotere doeltreffendheid en capaciteit van de luchthavens behoren ook tot de doelstellingen van de Europese Commissie, die een 250-tal luchthavens van gemeenschappelijk Europees belang acht.

Reageer op dit artikel