nieuws

Tekort aan bedrijfsterrein stelt werk in waagschaal

bouwbreed

Bij een ongewijzigd overheidsbeleid ontstaat er binnen tien jaar een chronisch tekort aan bedrijventerreinen. Er wordt op dit moment te weinig ruimte gereserveerd voor de transport- en distributiesector en voor zware en hoogwaardige industriele activiteiten.

“Steeds vaker delven economische ruimteclaims het onderspit. Daarmee wordt het fundament voor toekomstige werkgelegenheid in de waagschaal gesteld.”

Met deze vernietigende constatering sluit staatssecretaris van Economische Zaken (EZ), mr. Yvonne van Rooy, het gisteren gepresenteerde rapport ‘Ruimte voor Economische Activiteit’ af. De studie is uitgevoerd door Kolpron Consultants en brengt 33 economische concentraties in kaart, die ook met elkaar zijn geconfronteerd.

Uit het rapport wordt duidelijk dat de samenwerking tussen de drie bestuurslagen in Nederland, als het gaat om het ontwikkelen van bedrijventerreinen alles behalve optimaal is.

“Provincies toetsen de bestemmingsplannen aan hun eigen beleid en dat van de rijksoverheid. Rijk en provincies ke aanwijzingen geven. Dit gebeurt in de praktijk evenwel nauwelijks. Veel meer invloed gaat uit van vroegtijdig en doelgericht overleg.”

RO-studies

Daarnaast tonen de onderzoekers aan dat in de vele ruimtelijke ordeningsstudies die door de overheid zijn gemaakt weinig aandacht is voor de ruimte die de economie vraagt en dat deze ook niet goed op elkaar aansluiten.

Zo blijkt de component ‘werken’ in de VROM-nota Vinex zo goed als afwezig. In Vinex wordt aandachtig ingegaan op het locatiebeleid, de zogenaamde A-, B- of C-locaties. De drie typen geven de mate van ontsluiting aan “maar leiden eerder tot beperking van de vestigingsmogelijkheden voor bedrijvigheid”.

De strijd om de schaarse ruimte zal, ondanks alle beperkingen hevig worden menen de samenstellers van de studie. Op basis van de European Renaissance-scenario van het Centraal Planbureau f. economische groei van 2,5 procentf. verwacht men een ruimtevraag voor bedrijventerrein van 700 ha.

“Ruim 40 procent van de totale behoefte tot 2005 zal worden uitgeoefend in de Randstad. Alleen al van de stadsgewesten Rotterdam en Amsterdam wordt verwacht dat zij gezamenlijk 25 procent van de landelijke vraag voor hun rekening nemen.”

Tekorten

Omdat de zware industrie eigenlijk in het verdomhoekje zit, dreigt er al voor 2005 een tekort aan terreinen om deze activiteiten te ke bergen. EZ vindt dat voor deze industrieen ook plaats moet zijn, anders is een vlucht naar het buitenland niet uit te sluiten. “In veel gevallen maakt de zware industrie een belangrijk een belangrijk onderdeel uit van de regionale economische basis.”

Eveneens gaan zich tekorten voordoen bij de distributieparken en bij terreinen die specifiek zijn bestemd voor hoogwaardige activiteiten, zoals R&D.

De problemen zijn volgens EZ onder andere op te lossen als vraag en aanbod beter op elkaar worden afgesteld, er kortere beslissingstrajecten komen en er meer aandacht komt voor de ruimte die de economie vraagt.

Het ministerie van VROM was niet in staat om op de studie van EZ commentaar te geven. “Onze minister heeft Ruimte voor Economische Activiteit niet ontvangen. We zijn daarom niet in staat inhoudelijk te reageren”, aldus de woordvoerster van Hans Alders.

Reageer op dit artikel