nieuws

‘Pannen en leien leggen is fysiek belastend werk’

bouwbreed Premium

Volgens landelijk coroterdinator ing. G.P.M. Leenders van de Arbeidsinspectie is het controleren van werkzaamheden op hellende daken hard nodig. “Het is fysiek erg belastend werk. Je ziet op hellende daken nauwelijks nog mensen van boven de veertig jaar aan het werk”, zegt hij.

Het leggen van pannen en leien op hellende daken wordt in 50 procent van de poen uitgevoerd door daartoe gespecialiseerde bedrijven. Totaal zijn er in ons land 250 pannenlegbedrijven actief. Zij hebben samen ruim 1900 werknemers in dienst. Daarnaast zijn er circa dertig gespecialiseerde leidekkerbedrijven met totaal 250 werknemers.

Het gros van de gespecialiseerde bedrijven is trouwens erg klein: 45 procent heeft minder dan drie werknemers en 29 procent telt drie tot vijf werknemers. Van de bedrijven heeft 13 procent vijf tot tien mensen in dienst en nog eens 13 procent telt meer dan tien personeelsleden.

Concurrentie

Volgens Leenders is er nogal eens minder aandacht voor veiligheid en gezondheid van pannen- en leienleggers, omdat een goede arbo-zorg te veel geld kost en de concurrentiepositie nadelig kan beussennvloeden: “Het niet treffen van voorzieningen betekent al gauw een concurrentievoordeel van circa f. 200 per woning in een woningnieuwbouw-po. Die winst gaat zeker niet naar de pannen- of leienlegger. Die loopt de risico’s. De financiele besparing verdwijnt in de zak van de opdrachtgever. Daarom is het Bouwprocesbesluit van zo’n enorme betekenis, omdat dit een arbo-verantwoordelijkheid toekent aan de opdrachtgever. Dat is nu nog een onbekend fenomeen in de bouw. Zelf vind ik dat een goede bronoplossing”, aldus Leenders die het -juist vanuit zijn dagelijkse praktijk (inspecties van bouwplaatsen) ten zeerste betreurt dat vanuit de Tweede Kamer in het Bouwprocesbesluit alsnog is getornd aan de verplichte structuur van het werknemersoverleg. Dat gebeurde op aandrang van het CDA en werd gehonoreerd door minister De Vries.

De Arbeidsinspectie zal bij het inspecteren van werkzaamheden op hellende daken kijken naar beshygienische voorzieningen (“toilet, schaft- en wasgelegenheid, EHBO-trommel moeten standaard aanwezig zijn maar blijken in de praktijk vaak te ontbreken”), werkomstandigheden (beveiliging en bereikbaarheid van de daken), de staat waarin steigers verkeren, elektrotechnische veiligheid, gereedschappen (haakse slijpmachine, handcirkelzaag en kettingzaag) en persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsschoen (“geen enkele belemmering om het werk goed uit te voeren”), goede werkkleding (“een blote rug is funest”), valbeveiliging (“de harnasgordel heeft verre onze voorkeur”), oog- en gehoorbescherming (“een slijptol kan vervelend letsel veroorzaken”) en de (leren) veiligheidsbroek (“van belang om letsel te voorkomen bij het terugslaan van de kettingzaag”).

Asbest

Maar ook wordt bezien hoe de werknemers op de hellende daken omgaan met gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij vooral om asbest. Het komt nogal eens voor dat op het dak sparingen gemaakt moeten worden, waarbij ook door de brandwerende asbesthoudende isolatieplaten wordt gezaagd. “Dat gebeurt f. in strijd met de regelgevingf. zonder enige beschermende voorziening. Dat alleen al is voldoende aanleiding om dit inspectiepo uit te voeren. Geen enkel bedrijf dat pannen of leien legt, beschikt over de voorgeschreven Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Dit betekent dat ze deskundigheid voor asbestverwijdering moeten inkopen”, licht Leenders toe. Hij beklemtoont dat de actie van de Arbeidsinspectie niet gezien moet worden als een hetze tegen pannen- en leienleggers: “Doel van onze actie is de werkgevers en werknemers in deze specifieke branche overtuigen van de noodzaak van en stimuleren tot het voeren van een optimaal arbozorg- en verzuimbeleid.”

Handhavingsbeleid

Van elke inspectie wordt een rapport gemaakt. Met de werkgever worden dan afspraken gemaakt om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Als er sprake is van een ernstige overtreding wordt meteen tot stillegging van het werk overgegaan. Pas als alle benodigde voorzieningen getroffen zijn, mogen de werkzaamheden worden hervat.

Gemaakte afspraken hebben bepaald geen vrijblijvend karakter. De Arbeidsinspectie komt steevast terug voor hercontrole. Blijkt de werkgever dan de afspraken niet te zijn nagekomen, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Landelijk coroterdinator ing. G. P. M. Leenders: “Optimaal arbozorg- en verzuimbeleid nodig.”

Reageer op dit artikel