nieuws

Overheid als opdrachtgever de grote boosdoener FNV roept werkgevers op tot arbo-actie gww

bouwbreed

Het is de hoogste tijd om de arbeidsomstandigheden in de grond-, water- en wegenbouw fundamenteel te verbeteren. Dat vindt de Bouw- en Houtbond FNV. In een brief aan de werkgeversverenigingen die samenwerken in het GWWO (een van de drie Overleggroepen van het AVBB) wordt dan ook aangedrongen op gezamenlijke actie.

Vooral richting overheid, die als voornaamste opdrachtgever de grote boosdoener zou zijn is bij het blokkeren van gezond en veilig werken in de gww.

Aanleiding tot het schrijven van de brief vormen de f. eerder al door Cobouw gepubliceerdef. resultaten van onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabelleggers en heiers in het funderingsbedrijf, de uitkomsten van acties van de Arbeidsinspectie in de wegenbouw en het onderzoek over de wegmarkeerders.

Volgens bestuurder Toon Schrijver van de Bouw- en Houtbond FNV geven al die rapporten voldoende aanleiding om tot actie over te gaan: “Er is nogal wat mis met de arbeidsomstandigheden in de gww-sector. Het werk op zich kent veel belastende factoren, die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers bedreigen. Dit wordt nog eens versterkt door talrijke negatieve omgevingsfactoren, zoals voorbijrazend verkeer, klimaat, ontbreken van hygienische voorzieningen etc.”

Imago

Hij betreurt het oprecht dat in de media met name de aandacht alleen gericht is geweest op de negatieve aspecten van de onderzoeken. “Te veel negatieve uitlatingen zijn slecht voor het imago van de bedrijfstak. Het gevaar is aanwezig dat dit jongeren weerhoudt om een beroep in de gww te kiezen. Goede vaklieden dreigen de sector voorgoed de rug toe te keren”, stelt hij.

Volgens Schrijver zou dat een ramp betekenen: “Er liggen immers veel grote en vooral ook zeer ingewikkelde infrastructurele werken te wachten. De toekomstvoorspellingen geven aan dat met name de gww-sector grote behoefte zal hebben aan goed geschoold en hoog gekwalificeerd personeel.”

Hij beklemtoont dat de diverse onderzoeksrapporten ook een aantal zeer positieve uitkomsten heeft. “Kabel- en buizenleggers, wegmarkeerders en wegenbouwers zijn overwegend trots op hun beroep. Het werken in teamverband in de openlucht wordt als positief ervaren. Men waardeert in hoge mate de collegiale verhoudingen. Er zijn redelijke verhoudingen met de werkgever. Men waardeert het dat er steeds veelvuldiger wordt gepoogd de zware werkzaamheden met machines te verrichten. Ook de toepassing van mantelbuizen is een belangrijke arbo-verbetering. verder wordt erkend dat een aantal bedrijven steeds meer oog heeft voor veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn werknemers”, stelt hij vast.

Rol overheid

Schrijver wijt de nog vele arbo-tekortkomingen in de gww vooral aan de overheid: “Nagenoeg alle onderzoeken geven heel uitdrukkelijk aan dat het met name de opdrachtgevers zijn die het laten afweten waar het gaat om goede toepassing van regelgeving en wetgeving inzake veiligheid en gezondheid. Dat is opmerkelijk omdat juist de centrale overheid en/of de lagere overheden in 60 tot 80 procent van de poen de opdrachtgevers zijn.”

De bestuurder van de FNV-bouwbond noemt het “verontrustend te zien hoe gemakkelijk in sommige gevallen deze opdrachtgevers omgaan met de veiligheidsvoorschriften”.

Steeds vaker veroorzaakt “deze lakse houding” volgens hem dat “arbeidsomstandigheden als een concurrentiemiddel wordt gebruikt vanwege de werkhonger”. Daarnaast veroorzaakt naar zijn mening ook het gunnings- en aanbestedingsbeleid een negatief aspect:

“Seizoensmatige arbeid, veelvuldig en langdurig overwerk, ook veel nachtwerk, zijn het gevolg. Allemaal factoren die slecht zijn voor de veiligheid en de gezondheid en ook voor de kwaliteit van het werk. En ook niet bevorderlijk voor het imago van de gww.” Hij wil dan ook dat het GWWO samen met de werknemersorganisaties de overheid op korte termijn benadert om verbeteringen af te dwingen. “Dat is ons gezamenlijk belang”, constateert hij.

Inventiviteit

Oplossing van fysieke belasting zal volgens hem veel inventiviteit van partijen verlangen.

Maar andere tekortkomingen zijn naar zijn stellige overtuiging in goed onderling overleg direct en afdoende oplosbaar: ontbreken van schaftgelegenheid en hygienische voorzieningen, ontbreken van afdoende wegafzettingen of omleidingen etc.

Reageer op dit artikel