nieuws

Noord-Brabant wil bestaande aansluiting verplaatsen

bouwbreed Premium

‘Haarlemmermeer’-variant

sluit Oirschot aan op A58

De provincie Noord-Brabant wil de bestaande aansluiting Oirschot op de A58 verplaatsen naar een nieuw aan te leggen, directe, aansluiting van de provinciale weg 429 (Hilvarenbeek-Oirschot) op deze autosnelweg. Daarbij wordt door gedeputeerde staten de voorkeur gegeven aan de ‘Haarlemmermeer-oplossing’, ook wel ruit-oplossing geheten.

Peter Stuvel

Volgens hen vloeit die keuze voort uit eerdere besluitvorming inzake de ontsluitingsproblematiek van de bebouwde kommen van onder meer Hilvarenbeek, Diessen, Oostelbeers, Middelbeers en Oirschot op het hoofdwegennet.

Bovendien houdt de keuze nadrukkelijk verband met de (inmiddels bijna voltooide) aanleg van een ringweg om Best heen, waardoor deze plaats zowel aan de noordzijde (op de tot autoweg omgebouwde A2) als aan de zuidzijde (A58) direct ontsloten wordt. De aanleg van een noordelijke omlegging is daarmee volgens GS overbodig geworden.

Met de aanleg van een directe eigen aansluiting voor Oirschot op de A58 wordt doorgaand verkeer door dit dorp naar Best onaantrekkelijk gemaakt.

Overlast

Rond Oirschot manifesteert zich een toenemende verkeersoverlast, die voortvloeit uit de bestaande infrastructuur. Op de A58 is bij het bestaande aansluitpunt sprake van problemen op toe- en afritten van de A58 als gevolg van verkeersopstoppingen die ontstaan door opening van de Heuvelsebrug over het Wilhelminakanaal. Bovendien wordt de historische bebouwde kom van Oirschot geplaagd door verkeersoverlast, met name van zwaar vrachtverkeer van en naar de A58.

Van alle onderzochte oplossingen is verplaatsing van het aansluitpunt volgens GS het meest voor de hand liggend. De keuze voor de Haarlemmermeer-variant is dat eveneens. Die geeft het minste ruimtebeslag. Bovendien is bouw van een nieuw (kostbaar) viaduct overbodig. Het bestaande viaduct kan worden gehandhaafd. Wel moet het aan weerszijden met 3,65 meter worden verbreed in verband met de aanleg van fietspaden.

“Hiermee wordt een aanzienlijke kostenbesparing bereikt. De overige varianten maken bouw van een nieuw viaduct noodzakelijk, omdat het dwarsprofiel van de A58 onder het bestaande viaduct geen uitbreiding toelaat van nieuw aan te leggen in- en uitvoegstroken”, aldus GS.

Consequentie van de gekozen oplossing is wel dat het bedrijf Heras (nu gelegen in de directe nabijheid van het bestaande aansluitpunt) in de toekomst op een andere wijze ontsloten moet worden.

Wegennet

Het bedrijf heeft ingestemd met een door de gemeente Oirschot voorgestelde ontsluiting via een nieuw aan te leggen wegenstructuur. Tussen de Beerseweg en de S429 (Kempenweg) zal namelijk een nieuwe verbindingsweg worden aangelegd. Overigens zal het gehele bestaande wegennet in Oirschot worden geherstructureerd en heringericht. Zo zal een deel van S428 (Oirschot-Best) worden omgebouwd tot een binnenstedelijke weg. Dat gebeurt door aanbrengen van een asfaltverharding en een herprofilering. De kruising Montfortlaan/ Heersedijk wordt een rotonde. Dat zelfde is voorzien voor de aansluiting Moorland op de S429.

Reageer op dit artikel