nieuws

Huidige premie nu al ruim een procent te laag Vut-fonds uta-personeel komt miljoenen te kort

bouwbreed

Het Vut-fonds voor uta-personeel zal eind dit jaar een tekort vertonen van f. 20 miljoen. Dat komt door de snel stijgende kosten die uitvoering van deze vervroegde uittreding met zich mee brengt. De premie voor dit jaar zou al 9,1% moeten bedragen , terwijl de uta-cao die op 8% heeft gemaximaliseerd. Cao-partijen zijn overleg begonnen om te zien hoe uit deze impasse kan worden gekomen.

De vut-kosten voor uta-personeel stijgen exceptioneel sterk omdat het aantal uittreders in verhouding tot het bestand aan werknemers, die daartoe via een omslagstelsel de financien opbrengen, heel groot is.

Werkgevers hebben naar het zich laat aanzien als eerste het gevaar zien aankomen dat de vut-regeling voor uta-personeel op korte termijn onbetaalbaar zou gaan worden. Daarom heeft de achterban van de werkgeversdelegatie het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe tweejarige cao, dat op 9 september 1993 werd verkregen, ook niet geaccepteerd. Het heette dat de overeenkomst ‘een afgrendeling van de alsmaar stijgende kosten van de vut miste’.

Begin november kwamen partijen alsnog een tweejarige cao overeen met de volgende voor de vut belangrijke extra passage: ‘De werkgeversbijdrage in de vut-premie wordt vanaf 1 januari 1994 gemaximeerd op 3,7% van het premieloon SV, Cao-partijen zullen voor 1 mei 1994 afspraken maken over aanpassingen in de vut-regeling voor UTA-personeel, opdat de totale kosten uiterlijk 1 januari 1995 een premie van 8% niet te boven gaan.”

Meer dan tien procent

Dinsdag jl. is voor het eerst aan dit protocol uitvoering gegeven. Partijen kwamen in Den Haag bijeen om mogelijke oplossingen voor het probleem te inventariseren. Een oplossing kwam er nog niet uit.

Wel zijn partijen het eens over het probleem: de totale vut-premie volgens de cao, die dit jaar verschuldigd is bedraagt 8%, terwijl die per 1 januari eigenlijk al 9,1% had moeten zijn, terwijl die voor volgend jaar zeker boven de 10% zou gaan uitkomen.

Voor de uta-werknemers komt daar nog als probleem bij dat werkgevers hun bijdrage al in de huidige cao aan een maximum hebben gebonden, zodat elke verhoging van de premies voor de volle honderd procent voor hun rekening komt.

Tekort

Een en ander resulteert in een tekort van het vut-fonds over 1994 van f. 20 miljoen omdat, zo er een oplossing wordt gevonden, die niet voor januari 1995 in werking zal treden, zo is ons verzekerd.

Woensdag, 13 april komen partijen opnieuw bijeen om te kijken welke alternatieven een aanzet tot een oplossing ke zijn.Van werkgeverszijde is bekend dat die graag naar een kapitaaldekkingsstelsel toe willen. Bij een dergelijk stelsel bouwt men, analoog aan de pensioenvoorziening, door betaling van premies, de eigen vut-uitkering op.

Kapitaaldekking

De bouwbonden geven toe dat een dergelijk systeem ‘goedkoop’ is, maar zitten wel met het probleem dat de huidige vut-gerechtigden dan tussen wal en schip vallen. Zeker voor de mensen boven veertig jaar zou een kapitaaldekkingssysteem niet zo lucratief meer zijn.

Om dat probleem te ke tackelen zou er een ‘affinanciering’ moeten plaatsvinden, zoals dat in het vut-jargon heet. Alleen al voor de uta-cao is daar echter een bedrag van zo’n f. 625 miljoen voor nodig.

Het in elkaar schuiven van de uta-cao en de cao voor bouwplaatspersoneel zou een betere bijdrage ke zijn omdat dat het draagvlak voor een vut-regeling beduidend groter maakt.

Combinatie

De bonden, die daar ook uit andere overwegingen al voor zijn, zien vooralsnog een oplossing voor het vut-probleem in de uta-sector (en op termijn ook in de totale bouw) in een combinatie van een omslagstelsel (waarbij werkenden via premie de vut van ouderen financieren) met een individueel opbouwen van een deel van de uitkering.

Verder kan nog worden overwogen de huidige regeling te flexibiliseren in leeftijd (later uittreden) of in uitkeringshoogte, terwijl ook de uitkering per leeftijd zou ke varieren.

Woensdag komen partijen opnieuw bijeen.

Reageer op dit artikel