nieuws

Haarlemse wijkraad bang voor te weinig grondwater

bouwbreed

Grondwater wegpompen onder een woonwijk kan niet mis te verstane gevolgen hebben. Daarom houdt de wijkraad Indische Buurt Zuid uit Haarlem zeer goed in de gaten wat de Noord-Zuid Hollandse Vervoersmaatschappij (NZH) uit Haarlem gaat doen met het voormalig remise-terrein aan het Soedanplein.

Onlangs kreeg de NZH van de provincie vergunning om als onderdeel van de voorgenomen sanering van het terrein 50000 kubieke meter water weg te zuigen. In een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag vroeg de wijkraad rechter Van Zeben te toetsen of de door GS verleende vergunning met voldoende waarborgen voor de omwonenden is omkleed.

Van Zeben hoopt vandaag uitspraak te doen.

Op het remiseterrein staat nu een gebouw, waarin Albert Hein is gevestigd. De supermarkt wil nieuwbouw en de NZH werkt daaraan mee. De grond zal in erfpacht aan Albert Hein worden uitgegeven.

Maar eerst moet er een reinigingsoperatie plaatsvinden. Bodemsanering en nieuwbouw zullen het hele volgend jaar in beslag nemen. De winkel zal tijdelijk tegenover de Ripperdakazerne gevestigd worden. Bij de saneringsoperatie horen forse grondwateronttrekkingen. GS hebben laten onderzoeken wat voor gevolgen dat kan hebben voor de omgeving. Uit de onderzoeken is komen vast te staan dat huizen in de buurt vrijwel zeker zullen gaan verzakken als er geen maatregelen worden getroffen.

Terugpompen

Volgens de onderzoekers is de beste oplossing om op diverse plaatsen in de omgeving water terug te pompen in de bodem. Dat brengt de zaak in evenwicht, waardoor voor verzakkingen niet meer gevraagd hoeft te worden. Het waterpeil zal her en der in de wijk door middel van peilbuizen gemeten worden. Het heen en weer pompen duurt twee maanden: januari en februari.

De wijkraad vraagt zich af of het allemaal goed geregeld is en wil in elk geval zeer regelmatig op de hoogte gehouden worden van de peilbuisgegevens. Als de vergunning met onvoldoende waarborgen voor de omwonenden is omkleed, zou Van Zeben een schorsing moeten uitspreken.

De NZH en GS verzekerden dat ter dege rekening zal worden gehouden met de belangen van de omwonenden. Schorsing van de vergunning zou funest zijn voor het hele po. Wanneer de sanering niet begin januari kan aanvangen, dan loopt het met de tijdelijke huisvesting van Albert Hein ook mis. Die mag namelijk slechts een beperkte periode tegenover de Ripperdakazerne zijn geopend.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels