nieuws

Garanties Waarborgfonds maakt leningen goedkoper

bouwbreed

Het Rijk en het Waarborgfonds Woningbouw zijn overeengekomen dat alle door het rijk en gemeenten verstrekte directe garanties op kapitaalmarktleningen voor nieuwbouw en woningverbeteringspoen van corporaties aan dat Waarborgfonds worden overgedragen.

Rijk en gemeenten zullen slechts als ‘achtervanger’ blijven fungeren.

Dit akkoord maakt onderdeel uit van het zogenaamde bruteringsakkoord tussen rijk, VNG en de woningcorporaties.

Door de gekozen zekerheidsstructuur voor het WSW wordt tevens bereikt dat relatief goedkope financiering mogelijk is. Daartoe is intensief overleg gepleegd met vertegenwoordigers van o.a. het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Bank voor Nederlandse Gemeenten, de ING en de Raad voor Onroerende Zaken.

Gelet op de totale financieringsbehoefte van corporaties -eind 1993 bedroeg het totaal aan vreemd vermogen f. 150 miljard- betekent dit dat jaarlijks vele honderden miljoenen guldens ke worden bespaard.

Risicovermogen

Corporaties, die gebruik willen maken van de faciliteiten van het WSW moeten bijdragen in het op te bouwen risicovermogen van dit fonds.

Op dit moment staat het WSW borg voor een bedrag van f. 4,5 miljard. Met de overname van de bestaande overheidsgaranties kan een bedrag van f. 100 miljard gemoeid zijn.

Garanties

Overigens verwacht het WSW niet dat alle gemeenten hun risico’s zullen overdragen. Gemeenten ke ook besluiten zelf leningen aan corporaties te verstrekken of garanties af te geven op kapitaalmarktleningen.

Het akkoord is donderdag op het ministerie van VROM getekend. Van de zijde van de overheid door staatssecretaris Heerma van VROM, namens het WSW door voorzitter drs. B.G.A. Kempen (NWR) en secretaris drs. G.L. Aquina (NCIV).

Reageer op dit artikel